Bảo hiểm Tàu sông

 

 


  • Quy tắc bảo hiểm thân tàu sông chi tiết tại đây.
  • Quy tắc bảo hiểm TNDS chủ tàu sông chi tiết tại đây.
  • Điều khoản bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với tàu sông tại đây.
  • Mẫu thông báo tổn thất tàu thuyền tại đây.
  • Mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm tại đây.