Sản phẩm bảo hiểm Quyết dịnh ban hành TẢI XUỐNG
Quy tắc/Điều khoản bảo hiểm Tàu thuyền
 • Quy tắc/ Điều khoản bảo hiểm Tàu thuyền
 • * ĐKBH thời hạn thân tàu (theo ITC 1.10.95)
 • * ĐKBH thời hạn thân tàu định hạn tổn thất toàn bộ (bao gồm cứu hộ, chi phí cứu hộ, tố tụng,...(theo ITC 1.10.95)
 • * ĐKBH thân tàu chuyến (theo ITC 1.11.95)
 • * Bộ ĐKBH chiến tranh và đình công thân tàu chuyến 01.11.95
 • * ĐKBH rủi ro của các nhà thầu đóng tàu 01/6/1988
 • * Bộ ĐKBH chiến tranh rủi ro đóng tàu 01.6.1988
 • * Bộ ĐKBH dđình công rủi ro đóng tàu 01.6.1988
 • * ĐKBH thời hạn thân tàu các rủi ro trong cảng (20.7.87)
 • * Bộ ĐKBH thời hạn thân tàu các rủi ro trong cảng (bao gồm hành hải có giới hạn 1.1.95)
 • * Bộ ĐKBH thời hạn thân tàu đối với thiết bị được thuê 1.11.95
 • * Bộ ĐKBH chiến tranh và đình công thời hạn thân tàu 1.11.95
 • * Bộ ĐKBH TNDS chủ tàu - thời hạn thân tàu 20.7.87
 • * Bộ ĐKBH chiến tranh đình công TNDS - thời hạn thân tàu 20.7.87
 • * ĐK mở rộng rủi ro bảo hiểm - thân tàu 1.11.95
 • * ĐK loại trừ vũ khí hóa học, sinh học… 1.11.02
 • * ĐK loại trừ mở rộng đối với nhiễm xạ 1.11.02
 • * ĐK khấu trừ bổ sung đối với hư hỏng máy móc 1.11.95
 • * ĐKBH thời hạn thân tàu đối với các bộ phận tháo từ tàu 1.11.95
 • * ĐK loại trừ nhiễm xạ, vũ khí hóa học,… 10.11.03
 • * ĐK loại trừ nhiễm xạ 1.10.90
 • * ĐK khấu trừ BH rủi ro nhà thầu đóng tàu 01.12.1972
1365/2017/QĐ-ABIC-HH ngày 4/5/2017
 • Quy tắc bảo hiểm TNDS Chủ tàu thủy nội địa
833/2021/QĐ-ABIC-HH ngày 25/2/2021
 • Quy tắc bảo hiểm TNDS Chủ tàu hoạt động trên vùng biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam
829/2021/QĐ-ABIC-HH ngày 25/2/2021
 • Quy tắc bảo hiểm TNDS Chủ tàu cá
3331/2015/QĐ-ABIC-HH ngày 29/12/2015
 • Quy tắc bảo hiểm Thân tàu thủy nội địa
832/2021/QĐ-ABIC-HH ngày 25/2/2021
 • Quy tắc bảo hiểm Thân tàu hoạt động trên vùng biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam
828/2021/QĐ-ABIC-HH ngày 25/2/2021
 • Quy tắc bảo hiểm Thân tàu cá
3333/2015/QĐ-ABIC-HH ngày 29/12/2015
 • ĐKBH Rủi ro chiến tranh với Tàu thủy nội địa
833/2021/QĐ-ABIC-HH ngày 25/2/2021
 • ĐKBH Rủi ro chiến tranh Tàu cá
3332/2015/QĐ-ABIC-HH ngày 29/12/2015
 • ĐKBH Rủi ro chiến tranh đối với tàu hoạt động trên vùng biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam
830/2021/QĐ-ABIC-HH ngày 25/2/2021
 • Biểu phí bảo hiểm tàu thủy nội địa, tàu hoạt động trên biển và
  các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam

835/2021/QĐ-ABIC-HH ngày 25/2/2021
 • Biểu phí bảo hiểm Tàu cá
3384/2015/QĐ-ABIC-HH ngày 29/12/2015
Bảo hiểm tai nạn thuyền viên88/QĐ-ABIC-HH ngày 10/01/2023
Quy tắc/Điều khoản bảo hiểm Hàng hóa vận chuyển
 • Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam
1126/2011/QĐ-ABIC-HH ngày 9/6/2011
 • Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển
392/2011/QĐ-ABIC-HH ngày 9/3/2011
 • Bộ ĐKBH hàng hóa vận chuyển đường biển - Điều kiện A
 • Bộ ĐKBH hàng hóa vận chuyển đường biển - Điều kiện B
 • Bộ ĐKBH hàng hóa vận chuyển đường biển - Điều kiện C
 • Bộ ĐKBH chiến tranh cho hàng hóa vận chuyển đường biển
 • Bộ ĐKBH đình công cho hàng hóa vận chuyển đường biển
 • Bộ ĐKBH hàng hóa vận chuyển đường hàng không
 • Bộ ĐKBH chiến tranh cho hàng hóa vận chuyển đường không
 • Bộ ĐKBH đình công cho hàng hóa vận chuyển đường không
 • Bộ ĐKBH thực phẩm đông lạnh - Điều kiện A
 • Bộ ĐKBH thực phẩm đông lạnh - Điều kiện C
 • Bộ ĐKBH đình công cho thực phẩm đông lạnh
 • Bộ ĐKBH thịt đông lạnh - Điều kiện A
 • Bộ ĐKBH thịt đông lạnh - Điều kiện A + 24h ngừng máy lạnh
 • Bộ ĐKBH thịt đông lạnh - Điều kiện C + 24h ngừng máy lạnh
 • Bộ ĐKBH đình công cho thịt đông lạnh
 • Bộ ĐKBH dầu chở rời
 • Bộ ĐKBH đình công cho dầu chở rời
 • Bộ ĐKBH hàng đay
 • Bộ ĐKBH đình công hàng đay
 • Bộ ĐKBH hàng than
 • Bộ ĐKBH đình công cho hàng than
 • Bộ ĐKBH hàng cao su tự nhiên
 • Bộ ĐKBH đình công cho hàng cao su tự nhiên
 • Bộ ĐKBH Container: thời hạn, tổn thất toàn bộ, tổn thất chung
1364/2017/QĐ-ABIC-HH ngày 4/5/2017
 • Bộ ĐKBH hàng hóa - Điều kiện A (I.C.C 2009)
 • Bộ ĐKBH hàng hóa - Điều kiện B (I.C.C 2009)
 • Bộ ĐKBH hàng hóa - Điều kiện C (I.C.C 2009)
 • Bộ ĐKBH chiến tranh hàng hóa (01.01.2009)
 • Bộ ĐKBH đình công hàng hóa (01.01.2009)
 • Bộ ĐKBH hàng hóa đường không (01.01.2009)
 • Bộ ĐKBH chiến tranh hàng hóa đường không (01.01.2009)
 • Bộ ĐKBH đình công hàng hóa đường không (01.01.2009)
 • Bộ ĐKBH hàng dầu chở rời (01.5.2016)
 • Bộ ĐKBH thực phẩm đông lạnh, ướp lạnh - Điều kiện A (01.3.2017)
 • Bộ ĐKBH thực phẩm đông lạnh, ướp lạnh - Điều kiện C (01.3.2017)
 • Bộ ĐKBH thực phẩm đông lạnh, ướp lạnh - Điều kiện A + 24h ngừng máy lạnh (01.3.2017)
 • Bộ ĐKBH thực phẩm đông lạnh, ướp lạnh - Điều kiện C + 24h ngừng máy lạnh (01.3.2017)
 • Bộ ĐKBH đình công thực phẩm đông lạnh, ướp lạnh (01.3.2017)
 • Bộ ĐKBH thịt đông lạnh, ướp lạnh - Điều kiện A (01.3.2017)
 • Bộ ĐKBH thịt đông lạnh, ướp lạnh - Điều kiện A + 24h ngừng máy lạnh (01.3.2017)
 • Bộ ĐKBH đình công thịt đông lạnh, ướp lạnh (01.3.2017)
5034/2018/QĐ-ABIC-HH ngày 14/12/2018
 • Biểu phí Bảo hiểm hàng hóa
3381/2015/QĐ-ABIC-HH ngày 31/12/2015