Sản phẩm bảo hiểm Quyết dịnh ban hành TẢI XUỐNG
Bảo hiểm sức khỏe và Tai nạn con người
 • Personal Accident Insurrance Policy
295-07QĐ/ABIC/PHH ngày 18/9/2007
 • BH trợ cấp nằm viện và phẫu thuật
58/2007/QĐ-ABIC ngày 29/6/2007
 • BH toàn diện học sinh
989/2016/QĐ/ABIC/PHH ngày 12/4/2016
 • BH Tai nạn và Chăm sóc sức khỏe toàn diện - ABIC CARE 2021 
3599/2021/QĐ-ABIC-PHH ngày 09/7/2021
 • BH tai nạn học sinh
92/2007/QĐ-ABIC ngày 9/7/2007
 • BH tai nạn hành khách đi lại trong nước
321/07/QĐ-ABIC-PHH  ngày 02/10/2007
 • BH sinh mạng người vay tín chấp
294-07-QĐ/ABIC/PHH ngày 18/9/2007
 • BH sinh mạng con người
59/2007/QD-ABIC ngày 29/6/2007
 • BH người VN du lịch nước ngoài
90/2007 QĐ-ABIC ngày 9/7/2007
 • BH người nước ngoài du lịch VN
91/2007 QĐ-ABIC ngày 9/7/2007
 • BH khách du lịch trong nước
88/2007/QĐ-ABIC ngày 9/7/2007
5656/2021/QĐ-ABIC-PHH ngày 02/11/2021
2980/2009/QĐ-ABIC-PHH ngày 29/12/2009 (Bảng tỷ lệ chi trả tiền bảo hiểm thương tật)

 • BH kết hợp con người
3382/2015/QĐ/ABIC/PHH
BH du lịch quốc tế năm 20221155/2022/QĐ-ABIC-PHH ngày 14/3/2022
 • BH Du lịch nước ngoài ngắn hạn
193-07-QĐ/ABIC-PHH ngày 20/8/2007
 • BH chăm sóc sức khỏe toàn diện - ABIC CARE
2246/2012/QĐ-ABIC-PHH ngày 26/9/2012
 • BH bồi thường cho người lao động
196-07-QĐ/ABIC-PHH ngày 20/8/2007
 • BH Bảo an chủ thẻ Flexi
4488/2020/QĐ-ABIC-PHH ngày 07/10/2020
4489/2020/QĐ-ABIC-PHH ngày 07/10/2020

 • BH Bảo an Chủ thẻ
410B/2009/QĐ-ABIC-PHH ngày 24/2/2009
1448/2012/QĐ-ABIC-PHH ngày 26/6/2012

 • Bảo hiểm tai nạn con người
3383/2015/QĐ-ABIC-PHH ngày 31/12/2015
 • Bảo hiểm Bảo an tín dụng 2020
5959/2020/QĐ-ABIC-PHH ngày 16/12/2020
 • Bảo hiểm bảo an tín dụng  

3131/2013/QĐ-ABIC-PHH ngày 18/12/2013

Sản phẩm BATD được phê chuẩn sửa đổi ngày 27/02/2019 của Bộ Tài Chính

 • Bảo an tiết kiệm
4567/2019/QĐ-ABIC-PHH ngày 01/11/2019
Bảo hiểm Xe cơ giới
 • BH tự nguyện xe mô tô, xe máy (BH mô tô, xe máy chỉnh sửa (báo cáo sp mới 12/2011 theo cv 125/2012))
2484/2011 QĐ-ABIC-PHH ngày 25/11/2011
 • BH tự nguyện TNDS chủ xe ô tô
5000/2018/QĐ-ABIC-PHH ngày 12/12/2018
5001/2018/QĐ-ABIC-PHH ngày 12/12/2018
BH bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới áp dụng theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023