Hướng dẫn bồi thường
Hướng dẫn bồi thường
STT Tên tài liệu Nhóm tài liệu DUNG LƯỢNG TẢI XUỐNG
01 Thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm ô tô và sức khỏe Hướng dẫn bồi thường 39.500 KB TẢI XUỐNG
02 Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường xe cơ giới Hướng dẫn bồi thường 113.157 KB TẢI XUỐNG
03 Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm sức khỏe Hướng dẫn bồi thường 73.897 KB TẢI XUỐNG
04 Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Bảo an Tín dụng Hướng dẫn bồi thường 118.108 KB TẢI XUỐNG