Báo cáo tài chính
Quý 1 - 2024 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý 1/2024 (19/04/2024)
Quý 2 - 2024 Xem online Tải về

Dữ liệu đang được cập nhật...

Quý 3 - 2024 Xem online Tải về

Dữ liệu đang được cập nhật...

Quý 4 - 2024 Xem online Tải về

Dữ liệu đang được cập nhật...

Báo cáo khác Xem online Tải về
Giải trình biến động lợi nhuận (05/03/2024)
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (05/03/2024)
Báo cáo tài chính năm 2023 (15/01/2024)
Quý 4 - 2023 Xem online Tải về
Giải trình lợi nhuận - Quý IV và năm 2023 (15/01/2024)
Báo cáo tài chính Quý IV.2023 (15/01/2024)
Quý 3 - 2023 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý 3.2023 (19/10/2023)
Giải trình lợi nhuận quý 3 (19/10/2023)
Quý 2 - 2023 Xem online Tải về
Công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 (28/07/2023)
Giải trình lợi nhuận - Quý II năm 2023 (17/07/2023)
Báo cáo tài chính - Quý II năm 2023 (17/07/2023)
Quý 1 - 2023 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính - Quý 1/2023 (17/04/2023)
Giải trình lợi nhuận - Quý 1/2023 (17/04/2023)
Báo cáo khác Xem online Tải về
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (03/03/2023)
Báo cáo tài chính năm 2022 (18/01/2023)
Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2022 (19/10/2022)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 (18/07/2022)
Quý IV Xem online Tải về
Giải trình LN quý 4 và năm 2022 (18/01/2023)
BCTC quý 4.2022 (18/01/2023)
Quý III Xem online Tải về
Giải trình lợi nhuận Quý 3/2022 (19/10/2022)
Báo cáo tài chính Quý 3/2022 (19/10/2022)
Quý II Xem online Tải về
Giải trình lợi nhuận Báo cáo Tài chính bán niên năm 2022 (28/07/2022)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 (đã kiểm toán) (28/07/2022)
Báo cáo tài chính Quý 2/2022 (18/07/2022)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 (18/07/2022)
Quý I Xem online Tải về
Bản Giải trình lợi nhuận và Báo cáo tài chính quý 1/2022 (18/07/2022)
Quý IV Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý 4/2021 (17/01/2022)
Quý II Xem online Tải về
Báo cáo tài chính - Quý 2, 2021 (15/07/2021)
Quý I Xem online Tải về
Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2021 (20/04/2021)
Báo cáo khác Xem online Tải về
Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã kiểm toán) (07/03/2022)
Báo cáo tài chính năm 2021 (Chưa kiểm toán) (17/01/2022)
Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng 2021 (kết thúc ngày 30/6/2021) (30/07/2021)
Báo cáo tài chính - 06 tháng, 2021 (15/07/2021)
Quý III Xem online Tải về
Báo cáo tài chính - Quý III 2020 (29/06/2021)
6 tháng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính - 6 tháng 2020 (29/06/2021)
Báo cáo tài chính - 6 tháng 2020 (Đã soát xét bởi Deloitte) (10/08/2020)
Quý II Xem online Tải về
Báo cáo tài chính - Quý II 2020 (29/06/2021)
Báo cáo khác Xem online Tải về
Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020 (29/06/2021)
Báo cáo Tài chính rút gọn năm 2020 (29/06/2021)
Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán Biểu số 3 Nghị định 47 năm 2020 (29/06/2021)
Quý IV Xem online Tải về
Báo cáo tài chính - Quý IV 2019 (20/01/2020)
Quý III Xem online Tải về
Báo cáo tài chính - Quý III 2019 (20/10/2019)
6 tháng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính - 6 tháng 2019 (19/07/2019)
Quý II Xem online Tải về
Báo cáo tài chính - Quý II 2019 (19/07/2019)
Quý I Xem online Tải về
Báo cáo tài chính - Quý I 2019 (20/04/2019)
Báo cáo khác Xem online Tải về
Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã kiểm toán) (16/03/2020)
Quý IV Xem online Tải về
Báo cáo tài chính - Quý IV 2018 (18/01/2019)
6 tháng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính - 6 tháng 2018 (30/06/2018)
Quý I Xem online Tải về
Báo cáo tài chính - Quý I 2018 (31/03/2018)
Quý IV Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 (22/01/2018)
Quý II Xem online Tải về
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II - 2017 (19/07/2017)
Quý I Xem online Tải về
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động (Từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017) (21/05/2017)
Báo cáo khác Xem online Tải về
Báo cáo tài chính được kiểm toán 31/12/2017 (20/03/2018)
Giải trình lợi nhuận năm 2017 tăng so với cùng kỳ (20/03/2018)
Báo cáo tài chính giữa niên độ ngày 30 tháng 09 năm 2017 (19/10/2017)
Báo cáo tài chính giữa niên độ ngày 30 tháng 6 năm 2017 (15/08/2017)
6 tháng Xem online Tải về
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động (Từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016) (20/07/2016)
Quý II Xem online Tải về
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II - 2016 (22/07/2016)
Quý I Xem online Tải về
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I - 2016 (31/05/2016)
Báo cáo khác Xem online Tải về
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (31/03/2017)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016) (26/01/2017)
Bảng cân đối kế toán (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016) (26/01/2017)
Báo cáo tài chính năm 2016 (Chưa kiểm toán) (20/01/2017)
Báo cáo tài chính giữa niên độ ngày 30 tháng 6 năm 2016 (10/08/2016)
Quý IV Xem online Tải về

Dữ liệu đang được cập nhật...

Quý III Xem online Tải về
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý III - 2015 (11/04/2016)
6 tháng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính - 6 tháng 2015 (Đã kiểm toán) (14/08/2015)
Báo cáo khác Xem online Tải về
Báo cáo tài chính năm 2015 (Đã kiểm toán) (23/03/2016)
Mua bảo hiểm
1900 9066