Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)

Bảo hiểm rủi ro của Nhà thầu đóng tàu

Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu bảo hiểm cho các rủi ro đối với vỏ tàu, máy móc và các trang thiết bị trên tàu trong quá trình đóng tàu tại xưởng và những cơ sở khác của Người đóng tàu trong phạm vi cảng, hay địa điểm đóng tàu thuộc nơi đặt xưởng của Người đóng tàu, và trong quá trình vận chuyển giữa những nơi đó.
Thân tàu và máy móc đang đóng tại xưởng của Người đóng tàu và Nhà thầu phụ được bảo hiểm trong phạm vi cảng hay địa điểm đóng tàu thuộc nơi đặt xưởng của Người đóng tàu và Nhà thầu phụ và trong quá trình vận chuyển giữa những địa điểm đó.

Bồi thường tổn thất đối với các trường hợp sau:

·        Rủi ro gây ra tổn thất hoặc thiệt hại đối với đối tượng bảo hiểm, bao gồm chi phí sửa chữa, thay thế hoặc thay mới bất kỳ bộ phận nào có khuyết tật buộc phải loại bỏ do phát hiện có ẩn tỳ trong thời hạn bảo hiểm. Trong mọi trường hợp bảo hiểm này không bảo hiểm chi phí hàn lại các mối hàn hỏng

·        Trong trường hợp hạ thủy tàu không thành công, Người bảo hiểm chịu mọi chi phí phát sinh sau này để hoàn thành việc hạ thủy;

·        Tổn thất chung và chi phí cứu hộ

·        Trách nhiệm đâm va

·        Bảo vệ và bồi thường


Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu bảo hiểm cho các rủi ro đối với vỏ tàu, máy móc và các trang thiết bị trên tàu trong quá trình đóng tàu tại xưởng và những cơ sở khác của Người đóng tàu trong phạm vi cảng, hay địa điểm đóng tàu thuộc nơi đặt xưởng của Người đóng tàu, và trong quá trình vận chuyển giữa những nơi đó.

Loại trừ động đất, núi lửa.
Loại trừ rủi ro chiến tranh.
Loại trừ rủi ro đình công.
Loại trừ hành động ác ý.
Loại trừ rủi ro nguyên tử.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm các tài liệu sau:

·        Giấy yêu cầu bồi thường;

·        Hợp đồng bảo hiểm;

·        Biên bản quyết toán chi phí sửa chữa tổn thất đòi bồi thường (có chứng từ hợp lệ kèm theo);

·        Các tài liệu liệt kê tại điểm 10.3;

·        Các tài liệu có liên quan đến trách nhiệm của người thứ ba (trường hợp tổn thất có liên quan đến người thứ ba);

·        Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Bên B có thể yêu cầu cung cấp các tài liệu cần thiết khác có liên quan đến vụ việc.


Điều khoản bảo hiểm rủi ro của các nhà thầu đóng tàu ban hành kèm theo Quyết định số 1365/2017/QĐ-ABIC-HH ngày 04/05/2017 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng Nông nghiệp.
Mua bảo hiểm
1900 9066