Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và trách nhiệm công cộng
01

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và trách nhiệm công cộng

Đối tượng Bảo hiểm: Trách nhiệm pháp lý của Người được Bảo hiểm phải bồi thường phát sinh từ hoạt động kinh doanh Phạm vi Bảo hiểm: Bồi thường cho Người được Bảo hiểm: 1. Toàn bộ số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường về: 1.1. thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật...
Xem thêm
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
02

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Đối tượng Bảo hiểm: Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm (cá nhân hoặc các tổ chức nghềnghiệp) khi thực hiện nghề nghiệp: Kiến trúc sư, Kỹ sư tư vấn, Nhà thiết kế, Tư vấn kỹ thuật, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, bác sỹ, người hành nghề y… Phạm vi Bảo...
Xem thêm
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và trách nhiệm công cộng diện rộng
03

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và trách nhiệm công cộng diện rộng

Đối tượng Bảo hiểm: Trách nhiệm pháp lý của Người được Bảo hiểm phải bồi thường phát sinh từ hoạt động kinh doanh, từ những sai sót, khuyết tật của sản phẩm… Phạm vi Bảo hiểm: Người bảo hiểm sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm hoặc thay mặt cho Người được bảo hiểm thanh toán tất...
Xem thêm