Bảo hiểm Tàu cá
01

Bảo hiểm Tàu cá

Là bảo hiểm thân tàu (gồm vỏ, máy tàu, các trang thiết bị hàng hải, máy móc thiết bị dùng để chế biến thủy sản hay nghiên cứu khoa học) và/hoặc ngư lưới vụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản và bảo hiểm TNDS Chủ tàu cá theo thời hạn hoặc theo chuyến hành trình.
Xem thêm
Bảo hiểm rủi ro của Nhà thầu đóng tàu
02

Bảo hiểm rủi ro của Nhà thầu đóng tàu

Bảo hiểm cho các rủi ro đối với vỏ tàu, máy móc và các trang thiết bị trên tàu trong quá trình đóng tàu tại xưởng và những cơ sở khác của chủ thầu trong phạm vi cảng, hay địa điểm đóng tàu thuộc nơi đặt xưởng của chủ thầu, và trong quá trình vận chuyển giữa những nơi đó.
Xem thêm
Bảo hiểm Hàng hóa
03

Bảo hiểm Hàng hóa

Là bảo hiểm cho các rủi ro từ bên ngoài gây mất mát, tổn thất vật chất đối với hàng hóa được bảo hiểm, xảy ra trong quá trình vận chuyển (và/hoặc lưu kho tạm thời trong quá trình vận chuyển) được thực hiện bởi bất kỳ loại phương tiện vận chuyển nào, trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc trên phạm vi...
Xem thêm
Bảo hiểm Tàu biển
04

Bảo hiểm Tàu biển

Là bảo hiểm Thân tàu (bao gồm: vỏ, máy móc và các trang thiết bị hàng hải) và bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu cho tất cả những tàu hoạt động trên vùng biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam.
Xem thêm
Bảo hiểm Tàu sông
05

Bảo hiểm Tàu sông

Là bảo hiểm Thân tàu (gồm vỏ tàu, máy móc và các trang thiết bị hàng  hải) và bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu cho các loại phương tiện thủy có đăng ký, đăng kiểm theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam hoạt động trên đường thủy nội địa Việt Nam- gồm các tuyến đường thủy có khả năng...
Xem thêm