Bảo hiểm Tàu cá

 


  • Quy tắc bảo hiểm TNDS chủ tàu cá chi tiết tại đây.
  • Quy tắc bảo hiểm thân tàu cá chi tiết tại đây.
  • Mẫu thông báo tổn thất tàu thuyền chi tiết tại đây.
  • Mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm tàu cá chi tiết tại đây.