Bảo hiểm Hàng hóa

 


  • Quy tắc Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển tại đây.
  • Quy tắc Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa tại đây.
  • Bộ điều khoản/Điều khoản bảo hiểm hàng hóa tại đây.
  • Bộ điều khoản bảo hiểm hàng hóa I.C.C 2009, 2016, 2017 tại đây.
  • Mẫu Thông báo tổn thất hàng hóa tại đây.
  • Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa tại đây.