Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên mô tô – xe máy

Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm tự nguyện Mô tô – xe máy ban hành theo Quyết định số 2484/2011/QĐ-ABIC-PHH ngày 25/11/2011.

Đối tượng bảo hiểm: Lái xe và người khác được chở trên xe Mô tô – xe máy

Phạm vi lãnh thổ: Lãnh thổ Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm: Rủi ro dotai nạn trong quá trình tham gia giao thông.

Số tiền bảo hiểm: Từ 5.000.000đồng đến 50.000.000 đồng/người/vụ.