Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và tai nạn người chở trên xe ô tô

Quy tắc bảo hiểm: Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô ban hành theo Quyết định số 5000/2018/QĐ-ABIC-PHH ngày 12/12/2018.


Đối tượng bảo hiểm: 
Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe ô tô.

Phạm vi lãnh thổ: Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm: 

- Tai nạn đối với người được chở trên xe: Thiệt hại thân thể do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

- Tai nạn đối với lái, phụ xe: Thiệt hại về thân thể do tai nạn liên quan trực tiếp đến việc sử dụng xe ô tô. 

 

Số tiền bảo hiểm: Từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng/người/vụ.