Bảo hiểm Tự nguyện Trách nhiệm dân sự của Chủ xe cơ giới

Quy tắc bảo hiểm: Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô ban hành theo Quyết định số 5000/2018/QĐ-ABIC-PHH ngày 12/12/2018.


Đối tượng bảo hiểm:
Phần trách nhiệm dân sự của Chủ xe cơ giới đối với bên thứ ba và hành khách tăng thêm vượt quá mức bắt buộc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Phạm vi lãnh thổ:  Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm:

Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba do xe cơ giới gây ra vượt quá mức trách nhiệm bắt buộc theo quy định hiện hành.

Mức trách nhiệm bảo hiểm:

Là số tiền tăng thêm ngoài mức TNDS bắt buộc theo quy định hiện hành của Nhà nước.