Bảo hiểm tự nguyện TNDS chủ xe ô tô

Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô ban hành theo Quyết định số 461/2015/QĐ-ABIC-PHH ngày 27/02/2015.

Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm dân sự của Chủ xe ô tô đối với bên thứ ba và hành khách tăng thêm ngoài mức bắt buộc theo quy định của Pháp luật.

Phạm vi lãnh thổ: Lãnh thổ Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm:

-       Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe ô tô gây ra.

-       Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe ô tô gây ra.

Mức trách nhiệm bảo hiểm:

Là số tiền tăng thêm ngoài mức TNDS bắt buộc theo quy định của Pháp luật.