Bảo hiểm Trợ cấp nằm viện và phẫu thuật

Quy tắc áp dụng: Quy tắc bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-ABIC ngày 29/6/2007 

Đối tượng bảo hiểm:

Là các công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam có độ tuổi từ 01 đến 65 tuổi. Nhữngngười trên 65 tuổi đã được bảo hiểm theo Quy tắc này liên tục ít nhất là từ năm 60 tuổi.

ABIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp:

-        Người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong.

-        Người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên.

-        Người đang trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật.

Phạm vi lãnh thổ: Lãnh thổ Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm: Các rủi ro do tai nạn, bệnh tật.

Quyền lợi bảo hiểm

Sự kiện bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Nằm viện

-      Đối với số tiền bảo hiểm đến 10 tr.đ:

Chi trả mỗi ngày bằng 0,3% x Số tiền bảo hiểm

-      Đối với số tiền bảo hiểm trên 10 tr.đ đến 100 tr.đ: Chi trả chi phí y tế hợp lý bao gồm chi phí điều trị, tiền phòng, xét nghiệm, X-quang, thuốc điều trị, truyền máu, ô xy, ... và trợ cấp giảm thu nhập nhưng tối đa 0,3% x STBH/ngày năm viện, tối đa không quá 60 ngày/năm.

Phẫu thuật

-      Đối với số tiền bảo hiểm đến 10 tr.đ: Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật và STBH.

-     Đối với số tiền bảo hiểm trên 10 tr.đ đến 100 tr.đ: Chi trả theo chi phí y tế hợp lý nhưng tối đa không quá tỷ lệ theo Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật và STBH

Tử vong

Chi trả trợ cấp mai táng phí.