Bảo hiểm Bảo an tiết kiệm

BẢO HIỂM BẢO AN TIẾT KIỆM

Quy tắc áp dụng: Quy tắc Bảo hiểm Bảo an tiết kiệm ban hành theo Quyết định số 4567/2019/QĐ-ABIC-PHH của Tổng giám đốc ABIC ngày 01/11/2019.
Đối tượng bảo hiểm: Là người gửi tiền, có độ tuổi từ 15 đến 65 tuổi vào ngày phát sinh hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm và không quá 66 tuổi vào ngày kết thúc của Hợp đồng bảo hiểm.
Phạm vi lãnh thổ: Trong phạm vi toàn thế giới.
Phạm vi bảo hiểm và Quyền lợi bảo hiểm:
Quyền lợi bảo hiểm cơ bản
Tử vong, thương tật toàn bộ  vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm theo quyền lợi cơ bản.
Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh tật: Chi trả 50% số tiền bảo hiểm theo quyền lợi cơ bản nhưng không vượt quá 100 tr.đ/01 người (trừ bảo hiểm năm đầu tiên đối với bệnh lý đặc biệt).
Thương tật bộ phận vĩnh viễn từ 21% trở lên Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm quy định đối với thương tật bộ phận vĩnh viễn đó và số tiền bảo hiểm.
Quyền lợi bảo hiểm bổ sung
* Trợ cấp mai táng phí (01/BATK): ABIC trả một lần chi phí mai táng phí cho Người thụ hưởng với số tiền bảo hiểm theo quyền lợi bảo hiểm bổ sung mai táng phí (01tr.đ, 02 tr.đ hoặc 03 tr.đ).
* Bảo hiểm rút tiền trái phép (02/BATK): 
- Trường hợp Người được bảo hiểm bị rút tiền trái phép, ABIC sẽ chi trả bồi thường, cụ thể:
 Số tiền bị rút trái phép.
 Các khoản lãi suất bị giảm do rút tiền trái phép trước thời hạn.
 Chi phí làm lại Sổ tiết kiệm (trường hợp mất Sổ tiết kiệm).
 Chi phí làm lại giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Hộ chiếu) nếu các giấy tờ tùy thân trên bị mất cùng Sổ tiết kiệm.
- Tổng số tiền chi trả tối đa là 100 tr.đ/người/vụ và 200 tr.đ/người/năm.
* Bảo hiểm tiền gửi(03/BATK): ­ABIC chi trả cho Người được bảo hiểm bằng Tổng số tiền gửi tiết kiệm còn lại tại một Ngân hàng trừ đi số tiền bảo hiểm được trả theo Luật bảo hiểm tiền gửi hiện hành.
- Số tiền chi trả tối đa không quá 30 tr.đ/người.
Chi tiết Quy tắc bảo hiểm Bảo an Tiết kiệm xem tại đây.