Bảo hiểm Bảo an Chủ thẻ Flexi

Quy tắc áp dụng: Quy tắc bảo hiểm Bảo an chủ thẻ Flexi ban hành theo Quyết định số 4488/2020/QĐ-ABIC-PHH ngày 07/10/2020 và các điều khoản bảo hiểm bổ sung theo Quyết định số 4489/2020/QĐ-ABIC-PHH ngày 07/10/2020.


Người được bảo hiểm:
 Là Chủ thẻ được ABIC chấp nhận bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này và thỏa mãn quy định về Người được bảo hiểm tại Chương trình bảo hiểm tương ứng.

Phạm vi lãnh thổ: Lãnh thổ Việt Nam và trên toàn thế giới (tùy thuộc chương trình lựa chọn).

Phạm vi bảo hiểm: Trừ những điểm loại trừ quy định tại Quy tắc bảo hiểm này, ABIC nhận bảo hiểm trong các trường hợp sau:
- Chương trình bảo hiểm I - Tai nạn 24/7:

+ Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn.

+ Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm.

- Chương trình bảo hiểm II - Tai nạn trong chuyến đi du lịch: Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn.

Quyền lợi bảo hiểm:

- Chương trình bảo hiểm I - Tai nạn 24/7:

+ Tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm (STBH).

+ Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với tình trạng thương tật nhân với STBH.

+ Thương tật bộ phận tạm thời do tai nạn: Chi trả chi phí y tế hợp lý phát sinh và trợ cấp nằm viện do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.

Chương trình bảo hiểm II - Tai nạn trong chuyến đi du lịch:

+ Tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Chi trả toàn bộ STBH (các trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn được quy định cụ thể).

+ Thương tật bộ phận vĩnh viễn: Chi trả theo tỷ lệ phần trăm nhân với STBH (các trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn được quy định cụ thể). 

Điều khoản bảo hiểm bổ sung:

Bảo hiểm rút tiền tại máy ATM (001-BACTF).
- Bảo hiểm hành lý, tư trang của chuyến đi cá nhân (002-BACTF).
- Bảo hiểm gian lận thẻ (003-BACTF).