Bảo hiểm Bảo an Chủ thẻ Flexi

Người được bảo hiểm: Là Chủ thẻ được ABIC chấp nhận bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm này và được hưởng quyền lợi bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Thời hạn bảo hiểm: Thời hạn bảo hiểm là một năm hoặc theo thỏa thuận. Phạm vi bảo hiểm: ABIC nhận bảo hiểm những tai nạn xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam đối với NĐBH. Phí bảo hiểm = STBH x Tỷ lệ phí bảo hiểm. Quyền lợi của Người được bảo hiểm...