Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)

Bảo hiểm kết hợp con người

Bảo hiểm tính mạng, sức khỏe của người tham gia do tai nạn, bệnh tật xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam.

Là mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có tên trong Hợp đồng bảo hiểm và thỏa mãn độ tuổi quy định dưới đây:
- Là thành viên trong tổ chức có độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi, những người trên 60 tuổi sẽ chỉ được bảo hiểm khi đã tham gia liên tục tại ABIC từ năm 58 tuổi. 
- Là cá nhân hoặc người phụ thuộc có độ tuổi từ 01 đến 60 tuổi.
ABIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp:
- Người đang bị bệnh tâm thần, bệnh phong.
- Người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
- Người đang điều trị bệnh ung thư, suy thận phải chạy thận nhân tạo, tiểu đường typ 2 (đối với các trường hợp tham gia bảo hiểm tái tục, ABIC sẽ nhận cho những bệnh này phát sinh trong thời gian tham gia bảo hiểm).

ABIC nhận bảo hiểm đối với những rủi ro xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp tham gia Điều khoản bổ sung 01/CNKH quy định tại Phụ lục 2 đính kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.
Phạm vi bảo hiểm: Bao gồm các điều kiện bảo hiểm quy định tại Quyền lợi bảo hiểm của Quy tắc bảo hiểm này. Bên mua bảo hiểm có quyền lựa chọn các điều kiện bảo hiểm, tuy nhiên phải tham gia ít nhất hai trong ba điều kiện bảo hiểm. Các điều kiện bảo hiểm cụ thể được quy định tại Hợp đồng bảo hiểm.

A

Điều kiện bảo hiểm A

1.

Phạm vi bảo hiểm: Người được bảo hiểm tử vong do bệnh tật, thai sản kể từ thời điểm phát sinh trách nhiệm và trong thời hạn bảo hiểm trừ những trường hợp loại trừ quy định tại Điều 8 của Quy tắc bảo hiểm này.

2.

a)

 

 

b)

 

c)

 

d)

 

Hiệu lực bảo hiểm: Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ dưới đây:

Đối với rủi ro bệnh tật (không gồm bệnh có sẵn và bệnh đặc biệt) và thai sản: Sau 30 ngày kể từ ngày đầu tiên của thời hạn bảo hiểm, không áp dụng đối với bảo hiểm tái tục và hợp đồng bảo hiểm có từ 100 người trở lên.

Đối với bệnh có sẵn: Sau 01 năm kể từ ngày đầu tiên của thời hạn bảo hiểm, không áp dụng đối với bảo hiểm tái tục và hợp đồng bảo hiểm có từ 100 người trở lên.

Đối với bệnh đặc biệt phát sinh sau thời điểm tham gia bảo hiểm: Sau 01 năm kể từ ngày đầu tiên của thời hạn bảo hiểm và không áp dụng đối với bảo hiểm tái tục.

Đối với bệnh đặc biệt (không gồm ung thư, suy thận phải chạy thận nhân tạo, tiểu đường typ 2) phát sinh trước thời điểm tham gia bảo hiểm: Sau 02 năm kể từ ngày đầu tiên của thời hạn bảo hiểm và không áp dụng đối với bảo hiểm tái tục từ năm thứ 3 trở đi.

3.

Quyền lợi bảo hiểm: Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm.

B

Điều kiện bảo hiểm B

1.

 

 

2.

Phạm vi bảo hiểm: Trừ những trường hợp loại trừ quy định tại Điều 8 của Quy tắc bảo hiểm này, ABIC nhận bảo hiểm trong các trường hợp sau:

- Người được bảo hiểm tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn kể từ thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm và trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn.

- Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn kể từ thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm và trong thời hạn bảo hiểm.

Hiệu lực bảo hiểm: Bảo hiểm có hiệu lực từ thời điểm đầu tiên của thời hạn bảo hiểm.

3.

a)

Quyền lợi bảo hiểm:

Đối với số tiền bảo hiểm hạng phổ thông:

- Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm.

- Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn, thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm tương ứng với tình trạng thương tật quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.

b)

Đối với số tiền bảo hiểm hạng đặc biệt:

- Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm.

- Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm tương ứng với tình trạng thương tật quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.

- Trường hợp thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC chi trả toàn bộ chi phí y tế thực tế hợp lý và trợ cấp ngày điều trị thương tật theo sự chỉ định của bác sĩ và trong thời hạn bảo hiểm. Cụ thể:

Chi phí y tế thực tế hợp lý điều trị thương tật do tai nạn bao gồm: Tiền viện phí, tiền chụp X quang, tiền thuốc dùng cho điều trị, tiền xét nghiệm, tiền phòng và các chi phí điều trị theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Các chi phí này đều phải có hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính.

+ Trợ cấp ngày điều trị thương tật tạm thời: 0,1% số tiền bảo hiểm/ngày, số ngày trợ cấp tối đa không quá 180 ngày/năm bảo hiểm. Trường hợp tham gia bảo hiểm dài hạn/ngắn hạn, số ngày tối đa được hưởng trợ cấp điều trị sẽ xác định cụ thể:

Số ngày tham gia bảo hiểm

Số ngày tối đa = ------------------------------------ x 180 ngày

365 ngày

+ Tổng số tiền chi trả cho thương tật tạm thời không vượt quá số tiền chi trả theo tình trạng thương tật quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.

C

Điều kiện bảo hiểm C

1.

Phạm vi bảo hiểm: Người được bảo hiểm nằm viện, phẫu thuật do bệnh tật, thai sản kể từ thời điểm phát sinh trách nhiệm và trong thời hạn bảo hiểm trừ những trường hợp loại trừ quy định tại Điều 8, Điều 9 của Quy tắc bảo hiểm này.

2.

a)

 

 

b)

 

c)

d)

Hiệu lực bảo hiểm: Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ dưới đây:

Đối với rủi ro bệnh tật (không gồm bệnh có sẵn và bệnh đặc biệt): Sau 30 ngày kể từ ngày đầu tiên của thời hạn bảo hiểm, không áp dụng đối với bảo hiểm tái tục và hợp đồng bảo hiểm có từ 100 người trở lên.

Đối với trường hợp sảy thai, biến chứng thai sản, cần thiết phải nạo thai, phá thai theo chỉ định của bác sĩ: Sau 90 ngày kể từ ngày đầu tiên của thời hạn bảo hiểm, không áp dụng đối với bảo hiểm tái tục và hợp đồng bảo hiểm có từ 100 người trở lên.

Đối với trường hợp sinh đẻ: Sau 270 ngày kể từ ngày đầu tiên của thời hạn bảo hiểm, không áp dụng đối với bảo hiểm tái tục và hợp đồng bảo hiểm có từ 100 người trở lên.

Đối với bệnh có sẵn và bệnh đặc biệt: Sau 01 năm kể từ ngày đầu tiên của thời hạn bảo hiểm.

3.

a)

Quyền lợi bảo hiểm:

Trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện thuộc phạm vi bảo hiểm ABIC trả tiền trợ cấp trong thời gian nằm viện điều trị và trong thời hạn bảo hiểm như sau:

- Đối với số tiền bảo hiểm hạng phổ thông: 0,3% số tiền bảo hiểm/ngày.

- Đối với số tiền bảo hiểm hạng đặc biệt, ABIC thanh toán các chi phí điều trị, tiền phòng, tiền ăn, chi phí xét nghiệm, X- quang, thuốc điều trị, truyền máu, ôxy, huyết thanh, quần áo bệnh viện và trợ cấp mất giảm thu nhập 0,08% số tiền bảo hiểm/ngày. Tổng số tiền trợ cấp không vượt quá 0,3% số tiền bảo hiểm/ngày.

 

Số ngày trả trợ cấp nằm viện tối đa không quá 60 ngày/năm bảo hiểm. Trường hợp tham gia bảo hiểm dài hạn/ngắn hạn, số ngày tối đa được hưởng trợ cấp nằm viện sẽ xác định cụ thể:

Số ngày tham gia bảo hiểm

Số ngày tối đa = ------------------------------------ x 60 ngày

365 ngày

b)

Trường hợp Người được bảo hiểm phải phẫu thuật thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC trả tiền trợ cấp phẫu thuật phát sinh trong thời hạn bảo hiểm như sau:

- Đối với số tiền bảo hiểm hạng phổ thông: ABIC chi trả theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm tương ứng với loại phẫu thuật quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.

- Đối với số tiền bảo hiểm hạng đặc biệt: ABIC chi trả các chi phí: Hội chẩn, gây mê, hồi sức, mổ (kể cả chi phí phòng mổ). Tổng số tiền chi trả không vượt quá số tiền chi trả theo loại phẫu thuật quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.

 


I. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm (áp dụng chung cho cả 3 điều kiện)
ABIC không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp do các nguyên nhân trực tiếp sau đây:
1. Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng trừ trường hợp Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản, tham gia chống các hành động phạm pháp.
2. Người được bảo hiểm sử dụng rượu, bia, ma túy, các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.
3. Người được bảo hiểm bị tử hình theo phán quyết của Tòa án, tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, tham gia đánh nhau trừ trường hợp được xác nhận là hành động phòng vệ chính đáng.
4. Người được bảo hiểm bỏ trốn, mất tích (trừ trường hợp Tòa án có quyết định tuyên bố Người được bảo hiểm đã chết do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm). Việc tuyên bố một người là mất tích được thực hiện theo quy định pháp luật.
5. Điều trị y tế không theo chỉ định của bác sỹ; thuốc không được Bộ Y tế Việt Nam cho phép lưu hành, điều trị không được khoa học công nhận, điều trị thử nghiệm, vac-xin, thuốc có tính chất ngăn ngừa, dự phòng.
6. Bệnh nghề nghiệp (trừ khi tham gia Điều khoản bổ sung 03/CNKH quy định tại Phụ lục 2 đính kèm theo Quy tắc bảo hiểm này).
7. Các bệnh thuộc hội chứng suy giảm miễn dịch HIV, AIDS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.
8. Khuyết tật, dị tật bẩm sinh, các bệnh hoặc dị dạng thuộc về gen, rối loạn cấu trúc hoặc tình trạng sức khỏe di truyền với các dấu hiệu bộc lộ từ lúc sinh hoặc phát hiện muộn ở các giai đoạn phát triển cơ thể.
9. Tạo hình thẩm mỹ, chỉnh hình, điều trị kiểm soát trọng lượng/chiều cao cơ thể. Các can thiệp liên quan đến chứng khó thở khi ngủ (ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ).
10. Chi phí cung cấp, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các thiết bị/bộ phận giả, răng giả, dụng cụ chỉnh hình, các thiết bị trợ thính hoặc thị lực, nạng hay xe đẩy.
11. Tham gia các hoạt động thể thao chuyên nghiệp, các hoạt động thể thao nguy hiểm (trừ khi tham gia Điều khoản bổ sung 02/CNKH quy định tại Phụ lục 2 đính kèm theo Quy tắc bảo hiểm này).
12. Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ, chiến tranh, đình công, nội chiến.
13. Xảy ra ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam (trừ khi tham gia Điều khoản bổ sung 01/CNKH quy định tại Phụ lục 2 đính kèm theo Quy tắc bảo hiểm này).
14. Các trường hợp không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc xảy ra trong thời gian chờ của Quy tắc bảo hiểm này.
15. Người được bảo hiểm không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm của Quy tắc bảo hiểm này.
II. Điều khoản loại trừ áp dụng riêng cho điều kiện bảo hiểm C
ABIC không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp sau:
1. Nằm viện để kiểm tra sức khỏe hoặc khám giám định y khoa mà không liên quan tới việc điều trị bệnh tật. Điều trị, phẫu thuật theo yêu cầu của Người được bảo hiểm mà không liên quan tới việc điều trị và phẫu thuật bình thường do ngành y tế quy định.
2. Điều trị, phẫu thuật hoặc chỉ định điều trị, chỉ định phẫu thuật có từ trước ngày đầu tiên của thời hạn bảo hiểm (không áp dụng đối với bảo hiểm tái tục).
3.Thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá sinh đẻ, hỗ trợ sinh sản, các điều trị, chăm sóc thai sản cho người có thai bằng biện pháp hỗ trợ sinh sản bao gồm hậu quả hoặc biến chứng phát sinh từ việc điều trị trên.

Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm phải cung cấp cho ABIC những giấy tờ sau để làm thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm, bao gồm:
- Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu của ABIC).
- Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc sao trích danh sách Người được bảo hiểm.
- Bản sao Giấy chứng tử (trường hợp tử vong).
- Giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm.
- Bản chính Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan và/hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi xảy ra tai nạn (trường hợp tai nạn).
- Các chứng từ y tế: 
+ Chứng từ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra vào viện, Trích sao hồ sơ/Hồ sơ bệnh án, Kết quả xét nghiệm, Toa thuốc/Đơn thuốc, Giấy chứng nhận phẫu thuật/Phiếu mổ, các chứng từ có liên quan đến việc điều trị khác. Trường hợp không cung cấp được bản chính, có thể cung cấp bản sao công chứng hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của cán bộ ABIC. 
+ Chứng từ liên quan đến việc thanh toán chi phí y tế: Hóa đơn, biên lai, phiếu thu, các chứng từ y tế khác liên quan tới điều trị và phẫu thuật theo quy định của Bộ Tài chính. Trong trường hợp ABIC thanh toán hết các chi phí trên hóa đơn, biên lai, phiếu thu thì các chứng từ trên phải là bản gốc và thuộc quyền sở hữu của ABIC sau khi khiếu nại đã được giải quyết. Trường hợp còn lại có thể cung cấp bản sao công chứng hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của cán bộ ABIC. 
Các trường hợp cung cấp bản sao ABIC có quyền yêu cầu cung cấp bản chính để kiểm tra.
- Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có) liên quan đến việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm phù hợp với quy định của pháp luật và Quy tắc bảo hiểm này.

Quy tắc bảo hiểm số 3382/2015/QĐ-ABIC-PHH.
Mua bảo hiểm
1900 9066