Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)
Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

Bảo hiểm cho vật chất của ngôi nhà và các tài sản bên trong ngôi nhà trước những rủi ro khách quan, không lường trước được

Là tất cả các tài sản bao gồm Ngôi nhà và tài sản bên trong Ngôi nhà của người được bảo hiểm và được ghi rõ trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm


Bảo hiểm cho ngôi nhà và tài sản bên trong

- Rủi ro cơ bản: Cháy, nổ

- Mở rộng 1:

+ Giông, bão, lũ lụt (bao gồm nước biển tràn);

+ Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước;

+ Va chạm với ngôi nhà

+ Trộm cướp

- Mở rộng 2:

+ Chi phí dọn dẹp hiện trường: trách nhiệm tối đa là 5% của Giới hạn trách nhiệm cao nhất;

+ Chi phí chữa cháy: trách nhiệm tối đa là 5% của Giới hạn trách nhiệm cao nhất;

+ Thuê nhà sau khi tổn thất: chi trả theo thực tế , tuy nhiên chi phí tối đa là  5.000.000 VND/tháng và tối đa 03 tháng trong suốt thời hạn bảo hiểm.

- Mở rộng 3: Đất lụt, đất lở và đá lở hay các di chuyển khác của đất (Không bao gồm động đất)

Trong trường hợp Ngôi nhà và/hoặc Tài sản được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này bị thiệt hại hoặc tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm chi phí thực tế để sửa chữa, thay thế hoặc xây mới (nếu không thể sửa chữa được) bộ phận hoặc toàn bộ Ngôi nhà và/hoặc Tài sản bị thiệt hại đó. Việc thay thế hoặc xây mới cho Ngôi nhà và/hoặc Tài sản được bảo hiểm bị thiệt hại dựa trên nguyên tắc thay thế lại Ngôi nhà và/hoặc Tài sản tương tự, cùng kích cỡ, tính năng và chủng loại như trước thời điểm xảy ra tổn thất nhưng không vượt quá giá trị tài sản được bảo hiểm khi còn mới và hạn mức bồi thường của Ngôi nhà và/hoặc tài sản được bảo hiểm ghi trong Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 Quy tắc bảo hiểm này không áp dụng bảo hiểm dưới giá trị.

1.      Những thiệt hại gây ra bởi gây rối, quần chúng nổi dậy, bãi công, sa thải công nhân;

2.      Những thiệt hại xảy ra đối với bất kỳ tài sản nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào bắt nguồn từ hoặc phát sinh từ thiệt hại đó hoặc bất kỳ tổn thất có tính chất hệ quả nào, trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi hoặc phát sinh từ:

a.    Nguyên liệu vũ khí hạt nhân;

b.    Sử dụng cố ý hoặc không cố ý tên lửa và/hoặc bất kỳ loại vũ khí chiến tranh nào;

c.    Phóng xạ ion hoá hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do đốt cháy nguyên liệu hạt nhân. Đối với điểm loại trừ này thì thuật ngữ "đốt cháy" sẽ bao gồm cả quá trình phản ứng phân huỷ hạt nhân tự phát.

3.      Những thiệt hại gây ra do sự ô nhiễm, nhiễm bẩn, hao mòn, ngoại trừ (nếu không bị loại trừ bằng một cách nào khác) những thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm xảy ra do:

a.    Ô nhiễm, nhiễm bẩn phát sinh từ những rủi ro được bảo hiểm;

b.    bất kỳ rủi ro được bảo hiểm nào mà chính những rủi ro ấy lại phát sinh từ Ô nhiễm hay nhiễm bẩn.

4.      Những thiệt hại gây ra bởi chiến tranh, khủng bố;

5.      Xảy ra đối với bất kỳ máy móc, dụng cụ thiết bị điện nào hay bất kỳ bộ phận nào của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, hay rò rỉ do bất kỳ nguyên nhân nào (kể cả sét). Điểm loại trừ này chỉ áp dụng đối với chính máy móc, dụng cụ thiết bị điện hay bất kỳ bộ phận nào của thiết bị điện chịu tác động trực tiếp của những hiện tượng nêu trên chứ không áp dụng đối với các tài sản khác bị phá hủy, thiệt hại do cháy phát sinh từ chính các máy móc, dụng cụ thiết bị điện nói trên.

6.      Bất kỳ tổn thất mang tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào trừ Chi phí thuê nhà sau tổn thất mà Người được bảo hiểm tham gia điều khoản Mở rộng 2 được quy định trong Quy tắc bảo hiểm này;

7.      Bất kỳ hành động gian lận, cố ý hay có sự cố ý bất cẩn nào hoặc sự đồng lõa của Người được bảo hiểm hoặc Người đại diện Người được bảo hiểm hoặc các thành viên trong gia đình Người được bảo hiểm đang sinh sống trong Ngôi nhà được bảo hiểm;

8.   Ngôi nhà được bảo hiểm bị bỏ trống, không có người cư trú hoặc không có người sử dụng liên tục từ 60 ngày trở lên tính từ thời điểm trước khi xảy ra tổn thất

-          Thông báo tổn thất, Giấy yêu cầu bồi thường;

-          Giấy chứng nhận bảo hiểm;

-          Hóa đơn, chứng từ, biên lai liên quan đến tổn thất, hồ sơ khắc phục tổn thất.có.

Quy tắc Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân ban hành theo Quyết định số 05658/QĐ-ABIC-TSKT  ngày 10/10/2022 của Tổng Giám đốc ABIC.

Biểu phí bảo hiểm toàn diện nhà tư nhận ban hành kèm theo Quyết định số 05658/QĐ-ABIC-TSKT  ngày 10/10/2022

Mua bảo hiểm
1900 9066