Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc


· 
Đối tượng bảo hiểm: Nhà cửa, công trình kiến trúc; Các trang thiết bị, máy móc thiết bị; Hàng hoá, vật tư thuộc các cơ sở nguy hiểm về cháy nổ quy định tại Phụ lục II Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.
·  Phạm vi bảo hiểm: tổn thất hoặc thiệt hại do cháy, nổ gây ra cho tài sản được bảo hiểm theo nội dung hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc quy định tại thông tư 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018  của Bộ Tài chính.
·  Số tiền bảo hiểm: là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
· Phí bảo hiểm: Theo biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018  của Bộ Tài chính.