Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc

Đối tượng bảo hiểm: Nhà cửa, công trình kiến trúc;Các trang thiết bị, máy móc thiết bị; Hàng hoá, vật tư thuộc các cơ sở nguy hiểm về cháy nổ quy định tại Phụ lục II Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.