Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm mọi rủi ro Tài sản

  • Đối tượng bảo hiểm: máy móc thiết bị, phương tiện lạo động phục vụ sản xuất kinh doanh; sản phẩm vật tư, hàng hoá, nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm; kho bãi, nhà xưởng, công trình kiến trúc, cửa hàng, khách sạn, siêu thị, chung cư…
  • Phạm vi bảo hiểm: bảo hiểm cho tài sản tham gia bảo hiểm bị tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi những nguyên nhân, rủi ro không bị loại trừ. Những rủi ro bị loại trừ chủ yếu là những tổn hại gây ra bởi: chiến tranh, xâm lược, khủng bố, vũ khí hạt nhân, chất phóng xạ, dữ liệu điện tử, hành động cố ý, …
  • Số tiền bảo hiểm: là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận.