Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm mọi rủi ro Tài sản

  • Đối tượng bảo hiểm: máy móc thiết bị, phương tiện lạo động phục vụ sản xuất kinh doanh; sản phẩm vật tư, hàng hoá, nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm; kho bãi, nhà xưởng, công trình kiến trúc, cửa hàng, khách sạn, siêu thị, chung cư…