Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

·        Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm pháp lý của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

·        Phạm vi bảo hiểm: ABIC đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm:

+       Bất kỳ số tiền nào mà Người được bảo hiểm có thể chịu trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bất kỳ khiếu nại nào được lập bằng văn bản trong thời hạn bảo hiểm nhằm chống lại Người được bảo hiểm đối với tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh (là hậu quả gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh do sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh hoặc rủi ro xảy ra ngoài ý muốn trong khám bệnh, chữa bệnh mặc dù người hành nghề đã tuân thủ các quy định chuyên môn kỹ thuật) xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

+       Các chi phí và phí tổn phát sinh được ABIC chấp nhận bằng văn bản trong quá trình bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.

·        Số tiền bảo hiểm: là hậu quả gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh do sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh hoặc rủi ro xảy ra ngoài ý muốn trong khám bệnh, chữa bệnh mặc dù người hành nghề đã tuân thủ các quy định chuyên môn kỹ thuật.