Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)
Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm là sản phẩm mà khi người được bảo hiểm cung cấp hàng hóa ra thị trường có phát sinh trách nhiệm pháp lý
1. Toàn bộ những khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:
1.1. Thương tật hoặc bệnh tật bất ngờ đối với bất cứ người nào;
1.2. Tổn thất, thiệt hại bất ngờ đối với tài sản gây ra bởi hàng hóa được bán ra, cung cấp, sửa chữa, thay thế hay được xử lý hoặc giải quyết bởi Người được bảo hiểm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm và xảy ra hoặc đuợc gây ra như mô tả trong Phụ lục.
2.Toàn bộ chi phí kiện tụng
2.1. Mà Người được bảo hiểm phải trả cho bất cứ người khiếu nại;
2.2. Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của ABIC về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường mà việc bồi thường đó phù hợp với các quy định trong Quy tắc bảo hiểm này;
NĐBH khi cung cấp Hàng hóa ra thị trường phải chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm => trong trường hợp khách hàng sử dụng sản phẩm bị tổn thất (về sức khỏe hoặc về tài sản) do chất lượng sản phẩm  không đảm bảo thì NĐBH phải có trách nhiệm pháp lý liên quan.
"Trách nhiệm pháp lý của NĐBH phát sinh do việc cung cấp, sửa chữa, xử lý hàng hóa được đưa ra thị trường
=> ABIC sẽ bồi thường:
- Trách nhiệm pháp lý của NĐBH đối với tổn thất về Người và Tài sản của bên thứ ba
- Chi phí kiện tụng"

Quy tắc bảo hiểm này không bảo hiểm:
1. Trách nhiệm đối với thương tật, ốm đau về Người hay tổn thất, thiệt hại về tài sản do hành động hành động cố ý hoặc cố ý sơ suất của Người được bảo hiểm hoặc Người làm công hoặc Người đại lý của Người được bảo hiểm.
2. Trách nhiệm theo thoả thuận của Người được bảo hiểm, trừ khi trách nhiệm đó mặc nhiên Người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm cho dù có hay không có thoả thuận đó.
 3. Trách nhiệm về thương tật hay ốm đau của bất kỳ người nào theo hợp đồng dịch vụ hay học việc với Người được bảo hiểm, nếu trách nhiệm đó phát sinh trong quá trình người đó làm việc cho Người được bảo hiểm hoặc về những khoản tiền mà Người được bảo hiểm phải trả theo quy định luật pháp liên quan tới thương tật và ốm đau do nghề nghiệp.
4. Trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản
4.1. thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm;
4.2. dưới quyền quản lý hay kiểm soát của Người được bảo hiểm hay người làm công, người đại lý của Người được bảo hiểm.
5. Trách nhiệm về thương tật, ốm đau, tổn thất hay thiệt hại 
5.1. gây ra bởi bất cứ vật gì Người được bảo hiểm mua mà theo đó trách nhiệm pháp lý của người bán hàng được xác định hoặc giới hạn theo quy định của pháp luật liên quan;
5.2. gây ra bởi bất kỳ hàng hóa (hay bao bì chứa hàng hóa đó)
5.2.1 được quản lý hay dưới sự kiểm soát của Người được bảo hiểm;
5.2.2 được cung cấp bởi Người được bảo hiểm liên quan đến hoạt động kinh doanh được thực hiện tại bất kỳ địa điểm nào khác ngoài giới hạn phạm vi địa lý quy định trong hợp đồng;
6. Trách nhiệm của Người được bảo hiểm về thương tật thân thể hay tổn thất, thiệt hại tài sản phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ việc thiết kế, quy hoạch, công thức hay chỉ dẫn về, hoặc các thông tin chi tiết của bất kỳ hàng hóa nào hoặc hướng dẫn, chỉ định hoặc các thông tin về những đặc tính, sử dụng, bảo quản đối với bất kỳ hàng hóa nào.
7. Trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại của hàng hóa cung cấp bởi Người được bảo hiểm trong trường hợp tổn thất hay thiệt hại là do khiếm khuyết bên trong hoặc tính chất độc hại hoặc sự không phù hợp của hàng hóa đó.
8. Bất kỳ vụ kiện đòi bồi thường nào do tòa án Quốc gia, lãnh thổ nằm ngoài Quốc gia nơi đặt trụ sở chính của Người được bảo hiểm được ghi trong Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm.
9. Mọi trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hay qui kết cho hoặc phát sinh từ nguyên nhân sau:
9.1. hoạt động phóng xạ ion hoá hoặc nhiễm phóng xạ từ năng lượng hạt nhân hay chất thải hạt nhân từ quá trình đốt năng lượng hạt nhân (bao gồm cả quá trình tự duy trì hoặc phân hủy hạt nhân);
9.2. sự phóng xạ, nhiễm độc, nổ các tài sản nguy hiểm của việc lắp ráp nguyên tử nổ hoặc vũ khí nguyên tử hoặc các cấu thành vật chất có liên quan;
9.3. bệnh phổi do chất amiăng hay các bệnh liên quan (kể cả bệnh ung thư) phát sinh do có sự tồn tại việc sản xuất, xử lý các quy trình chế tạo, bán, phân phối, lưu kho, sử dụng chất amiăng, các sản phẩm amiăng hoặc sản phẩm có chứa chất amiăng.
10. Trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra do hoặc vì
10.1. chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự hay các hoạt động chiến tranh (có tuyên chiến hay không tuyên chiến);
10.2. nội chiến, chiến sự, bạo động dân sự là những hoạt động do nổi loạn của quần chúng, quân sự, bạo động, cách mạng, trưng thu, tiếm quyền;
10.3. Thiết quân luật hay công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố hay duy trì tình trạng thiết quân luật hay tình trạng khẩn cấp;
10.4. Bất kỳ hành động của người nào nhân danh hay có liên quan đến mọi tổ chức có những hành động trực tiếp bằng vũ lực nhằm lật đổ chính phủ hợp pháp hay thực tế hoặc gây ảnh hưởng đến chính quyền bằng hành động khủng bố hay bạo lực hoặc cướp phá có liên quan tới bất kỳ những sự cố nào đã nói ở trên.
- Thông báo tổn thất, Giấy yêu cầu bồi thường;
- Giấy chứng nhận bảo hiểm;
- Hóa đơn, chứng từ, biên lai liên quan đến tổn thất, hồ sơ khắc phục tổn thất.

Mua bảo hiểm
1900 9066
Abic.com.vn