Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn, thiết kế, giám sát.

Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm (cá nhân hoặc các tổ chức nghề nghiệp) khi thực hiện công việc chuyên môn của nghề nghiệp như: Kiến trúc sư, Kỹ sư tư vấn, Nhà thiết kế, Tư vấn kỹ thuật,…