Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn, thiết kế, giám sát.

Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm (cá nhân hoặc các tổ chức nghề nghiệp) khi thực hiện công việc chuyên môn của nghề nghiệp như: Kiến trúc sư, Kỹ sư tư vấn, Nhà thiết kế, Tư vấn kỹ thuật,…

Phạm vi bảo hiểm: ABIC bồi thường cho Người được bảo hiểm tổn thất phát sinh từ các khiếu nại,được thực hiện lần đầu chống lại Người được bảo hiểm và được thông báo cho ABIC trong thời hạn bảo hiểm, mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường khi thực hiện nghề nghiệp chuyên môn. Các khiếu nại của bên thứ ba phải: 

+       là yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồmcác chi phí của Người được bảo hiểm với sự chấp thuận của ABIC, và

+       đối với thương tật thân thể, thiệt hạivật chất hoặc thiệt hại về xây dựng phát sinh từ hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặcquên sót do bất cẩn mà Người được bảo hiểm đã thực hiện hoặcđược cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thờihạn theo sau ngày hồi tố được quy định trong hợp đồng bảo hiểm, và

+       xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụnghề nghiệp thông thường của Người được bảo hiểm với vai trò là Kiến trúc sư, Kỹ sư tư vấn, Nhà thiếtkế, Tư vấn kỹ thuật,….

+       liên quan đến hành động bất cẩn, lỗi do bấtcẩn hoặc quên sót do bất cẩn được thực hiện, hoặc có thể đã được thựchiện, hoặc được cho là đã được thực hiện sau ngày Đơn bảo hiểm nàycó hiệu lực.

·        Số tiềnbảo hiểm: là hạn mức bồi thường theo thỏa thuận ban đầu giữa ABIC và Ngườiđược bảo hiểm.