Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

·        Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm pháp lý của Người được Bảo hiểm phải bồithường phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm.

·        Phạm vi bảo hiểm: ABIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm

+       Số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường về thương tật hoặc bệnh tật bất ngờ đối với bất cứ người nào, tổn thất tổn hại bất ngờ đối với tài sản gây ra bởi hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

+       Toàn bộ chi phí kiện tụng mà Người được bảo hiểm phải trả cho người khiếu nại hoặc đã chi với sự đồng ý bằng văn bản của ABIC về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường như qui định trong Quy tắc bảo hiểm.

·        Số tiền bảo hiểm: là hạn mức bồi thường theo thỏa thuận ban đầu giữa ABIC và Người được bảo hiểm.