Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

  • Đối tượng bảo hiểm: Ngôi nhà và tài sản bên trong ngôi nhà.
  • Phạm vi bảo hiểm: bảo hiểm cho ngôi nhà và tài sản bên trong bị tổn thất hoặc thiệt hại gây ra với nguyên nhân, rủi ro được bảo hiểm.

Rủi ro chính: Rủi ro A "Cháy", Rủi ro B "Nổ"

Các gói rủi ro mở rộng:

Mở rộng 1:

+       Rủi ro H "Giông, bão, lũ lụt"

+       Rủi ro I "Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứanước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước"

+       Rủi ro J "Va chạm với ngôi nhà"

+       Rủi ro "Trộm cướp"

Mở rộng 2:

+       Chi phí dọn dẹp hiện trường

+       Chi phí chữa cháy

+       Chi phí thuê nhà sau tổn thất

  • Giới hạn bồi thường: Khách hàng có thể lựa chọn giới hạn bồi thường phù hợp với nhu cầu (giới hạn bồi thường đối với ngôi nhà từ 300 triệu đến 05 tỷ đồng. Giới hạn bồi thường đối với tài sản bên trong là từ 100 triệu đến 01 tỷ đồng).