Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)
Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm thiết bị điện tử

Sản phẩm bảo hiểm thiết bị điện tử là sản phẩm bảo hiểm thiết bị điện tử và các phương tiện dữ liệu ngoại vi ( thiết bị EDM & HT xử lý data EDP)
Các loại máy móc thiết bị điện tử dùng trong các lĩnh vực như: phát thanh, truyền hình, viễn thông, Y tế, Tin học, Điện ảnh, hàng hải, hàng không…


PHẦN I - TỔN HẠI VẬT CHẤT 
Phạm vi bảo hiểm
ABIC thỏa thuận với Người được bảo hiểm rằng nếu vào bất kỳ lúc nào trong suốt thời hạn bảo hiểm ghi trong Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc trong bất kỳ giai đoạn tiếp theo nào đó mà Người được bảo hiểm đã trả và ABIC đã nhận một khoản phí bảo hiểm để gia hạn cho Hợp đồng bảo hiểm này, các hạng mục có tên trong Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm hay bất kỳ bộ phận nào đó của hạng mục này bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào ngoài những nguyên nhân bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm này, với mức độ cần thiết phải sửa chữa hoặc thay thế, ABIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất đó theo quy định dưới đây, bằng tiền, bằng cách thay thế hay sửa chữa (tùy ABIC lựa chọn) không vượt quá số tiền bảo hiểm tương ứng của các hạng mục đó được ghi trong Hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm và tổng số tiền bồi thường cũng sẽ không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm.


PHẦN II - PHƯƠNG TIỆN LƯU TRỮ DỮ LIỆU NGOẠI VI
Để thuận tiện, dưới đây sẽ sử dụng các chữ viết tắt bằng tiếng Anh để chỉ tên các hệ thống xử lý dữ liệu bằng điện tử và phương tiện lưu trữ dữ liệu ngoại vi như sau:
- Hệ thống xử lý dữ liệu bằng điện tử: Hệ thống EDP (Electronic Data Processing Systems)
- Phương tiện lưu trữ dữ liệu ngoại vi EDM (External Data Media)


- Rủi ro hay gặp phải như cháy nổ, thiên tai, va đập... 
- Đối với phương tiện lưu trữ dữ liệu EDM: cháy nổ, thiên tai, …dẫn đến mất dữ liệu lưu trữ

ABIC không bồi thường những tổn hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra hoặc bị trầm trọng thêm bởi các rủi ro sau:
a) Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động của thế lực quân sự hay tiếm quyền, hành động của nhóm người ác ý hoặc những người nhân danh hay có liên quan với bất kỳ tổ chức chính trị nào, các âm mưu, tịch thu hay phá hủy hay gây thiệt hại theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp hoặc của chính quyền đang tồn tại trên thực tế hoặc theo lệnh của bất kỳ nhà chức trách nào;
b) Phản ứng hay phóng xạ hạt nhân hoặc nhiễm phóng xạ;
c)  Hành động cố ý hay cố tình sơ xuất của Người được bảo hiểm hay những người đại diện của Người được bảo hiểm;
d)  Đình trệ công việc cho dù một phần hay toàn bộ.
Trong các trường hợp kiện tụng mà ABIC cho là do các quy định  tại điểm loại trừ (a) nêu trên, bất kỳ tổn thất, phá hủy hoặc hư hại nào đó không được bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này thì việc chứng minh rằng các tổn thất, phá hủy hay thiệt hại đó thuộc trách nhiệm bảo hiểm là trách nhiệm của Người được bảo hiểm

- Thông báo tổn thất, Giấy yêu cầu bồi thường;
- Giấy chứng nhận bảo hiểm;
- Hóa đơn, chứng từ, biên lai liên quan đến tổn thất, hồ sơ khắc phục tổn thất.

Quy tắc bảo hiểm điện tử được ban hành kèm theo 3401/QĐ-ABIC-TSTQT ngày 31/12/2015
Mua bảo hiểm
1900 9066
Abic.com.vn