Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm nồi hơi

·  Đối tượng bảo hiểm: Máy móc, thiết bị,hệ thông máy móc như: máy tạo năng lượng (nồi hơi, tua bin, máy phát điện); các máy móc/thiết bị phân phối năng lượng (máy biến áp); các máy móc sản xuất và máy phụ trợ (máy bơm, bể chứa, đường ống)

·  Phạm vi bảo hiểm: Bồi thường cho những tổn thất vật chất xảy ra bất ngờ và không lường trước được trong quá trình hoạt động bình thường của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào được bảo hiểm. Các rủi ro chính được bảo hiểm:

+       Sai sót thiết kế, lắp đặt

+       Sai sót trong vận hành, tay nghề kém

+       Xé đứt do lực ly tâm

+       Nổ vật lý, đoản mạch và những nguyên nhân khác vềđiện

+       Thiếu nước trong nồi hơi…

+       Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với Thiệt hại cho tài sản của bên thứ 3 phát sinh từ tổn thất của đối tượng được bảo hiểm

+       Trách nhiệm theo luật định của Người được bảo hiểm đối với thương tật (dù tử vong hay không) cho bất kỳ người nào, nhưng không phải là người làm thuê hay công nhân hay thành viên trong gia đình của Người được bảo hiểm, gây ra bởi và chỉ do nổ hay sập đổ trong qua trình hoạt động bình thường của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào được bảo hiểm.

·  Số tiền bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm được tính theo giá trị thay thế mới có cùng tính năng, công suất và chủng loại bao gồm cả cước phí vận chuyển, thuế, các chi phí về hải quan và chi phí cho việc lắp đặt.