Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm nồi hơi

Đối tượng bảo hiểm: Máy móc, thiết bị,hệ thông máy móc như: máy tạo năng lượng (nồi hơi, tua bin, máy phát điện); các máy móc/thiết bị phân phối năng lượng (máy biến áp); các máy móc sản xuất và máy phụ trợ (máy bơm, bể chứa, đường ống)