Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)
Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm Mọi rủi ro vật nuôi

Bảo hiểm vật nuôi được nuôi theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình chăn nuôi theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương 
Bảo hiểm cho vật nuôi khỏe mạnh, đã được tiêm phòng các bệnh được bảo hiểm, có gắn thẻ tai và không chăn nuôi ở trong khu vực đang có dịch bệnh.

Người được bảo hiểm sẽ được bồi thường số tiền tương đương với giá trị thị trường của vật nuôi trong trường hợp vật nuôi đó bị chết do các nguyên nhân trực tiếp gây ra bởi:

1. Thiên tai: Bão, lũ, lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại, sương giá, xâm nhập mặn, sóng thần, giông, lốc xoáy theo công bố thiên tai của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

2. Dịch bệnh: Bao gồm các rủi ro dịch bệnh sau

2.1. Bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng, tai xanh đối với gia súc.

2.2. Bệnh cúm gia cầm, Niu-cát-xơn (Newcastle), gumboro, dịch tả đối với gia cầm.

Các loại dịch bệnh trên được công bố dịch bệnh hoặc xác nhận dịch bệnh của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

3. Tiêu hủy do dịch bệnh (quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy tắc này) theo quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

1.        Vật nuôi phải được nuôi theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình chăn nuôi theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và/hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương.

Vật nuôi khỏe mạnh, đã được tiêm phòng và không chăn nuôi ở trong khu vực đang có dịch bệnh.

2.        Thời gian chờ không thuộc trách nhiệm bảo hiểm áp dụng đối với bệnh và dịch bệnh: Vật nuôi bị chết trong phạm vi 10 ngày kể từ ngày nhận bảo hiểm và vật nuôi từ nơi khác chuyển đến bị chết do bệnh và dịch bệnh trong vòng 30 ngày.

1. ABIC không chịu trách nhiệm bồi thường vật nuôi bị chết không phải do nguyên nhân thiên tai, dịch bệnh, tiêu hủy do dịch bệnh nêu ở Điều 3 Quy tắc này.

2. ABIC có quyền từ chối bồi thường một phần số tiền bồi thường bảo hiểm đối với trường hợp tổn thất xảy ra do nguyên nhân trực tiếp từ việc người được bảo hiểm không thực hiện quy trình chăn nuôi, phòng dịch theo quy định của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

3. ABIC không phải bồi thường cho người được bảo hiểm các tổn thất xảy ra do:

3.1.  Vật nuôi bị chết do hành động cố ý của con người: giết mổ, hành động phá hoại, nổi loạn, đình công, bỏ đói.

3.2.  Vật nuôi bị mất cắp;

3.3.  Vật nuôi bị chết do sử dụng không đúng mức, quá sức;

3.4.  Vật nuôi bị chết do phẫu thuật hoặc thiến hoạn;

3.5.  Vật nuôi bị chết trong quá trình sinh đẻ;

3.6.  Vật nuôi loại thải;

3.7.  Vật nuôi bị chết do hao hụt tự nhiên;

3.8. Chiến tranh, khủng bố, phóng xạ, hạt nhân.

-          Giấy yêu cầu bồi thường (theo mẫu);

-          Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm (bản sao).

-          Ảnh chụp vật nuôi bị thiệt hại (nếu có);

-          Biên bản giám định thiệt hại. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và người được bảo hiểm không thống nhất mức độ thiệt hại, phải có xác nhận mức độ thiệt hại của cơ quan chức năng có thẩm quyền;

-          Giấy chứng nhận vật nuôi bị chết do bệnh, dịch bệnh có xác nhận của cơ quan thú y có thẩm quyền;

-          Công bố bệnh, dịch bệnh hoặc thiên tai/quyết định tiêu hủy của cơ quan chức năng có thẩm quyền (nếu có);

-          Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm

 Quy tắc Bảo hiểm vật nuôi ban hành theo Quyết định số 3408/2015/QĐ-ABIC-TSTQT ngày 31/12/2015 của Tổng Giám đốc ABIC.

Quy tắc bảo hiểm trâu, bò ban hành kèm theo Quyết định số 6100/2020/QĐ-ABIC-TSKT ngày 23/12/2020.

Mua bảo hiểm
1900 9066