Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm Mọi rủi ro vật nuôi


1. 
Tên sản phẩm: Bảo hiểm mọi rủi ro vật nuôi;
2. Đặc tính sản phẩm:
- Đơn vị cung cấp bảo hiểm: Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).
- Đối tượng bảo hiểm: Bảo hiểm cho vật nuôi khỏe mạnh; được chăn nuôi theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình chăn nuôi theo quy định của Bộ NN&PTNT hoặc các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương; đã được tiêm phòng các bệnh được bảo hiểm; có gắn thẻ tai và không chăn nuôi ở trong khu vực đang có dịch bệnh.
- Quy tắc bảo hiểm: Áp dụng Quy tắc Bảo hiểm vật nuôi ban hành theo Quyết định số 3408/2015/QĐ-ABIC-TSTQT ngày 31/12/2015 của Tổng Giám đốc ABIC. Nội dung chi tiết của Quy tắc bảo hiểm được đăng tải tại website: abic.com.vn
- Phạm vi bảo hiểm: ABIC bồi thường số tiền tương đương giá trị thị trường của vật nuôi trong trường hợp vật nuôi đó bị chết do các nguyên nhân trực tiếp gây ra bởi: thiên tai, dịch bệnh, tiêu hủy do dịch bệnh;
- Số tiền bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm đối với vật nuôi giống, vật nuôi lấy sữa được xác định cho từng con và cố định trong suốt thời hạn bảo hiểm; Số tiền bảo hiểm đối với vật nuôi cung cấp thịt được xác định trên cơ sở giá trị sản lượng của đàn theo chu kỳ chăn nuôi: Tối đa 70.000.000 VNĐ/con với bò sữa từ 6 tháng tuổi đến 12 tuổi, 30.000.000 VNĐ/con đối với trâu bò từ 6 tháng tuổi đến 10 tuổi, 15.000.000 VNĐ/con với lợn nái từ 6 tháng tuổi đến không quá 8 tuổi, 10.000.000 VNĐ/con đối với lợn thịt từ 2 tháng tuổi đến 6 tháng tuổi, 200.000 VNĐ/con đối với gà từ 2 tuần tuổi đến 60 tuần tuổi.
- Phí bảo hiểm:
· Đối chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, tỷ lệ phí thuần từ 2,5 đến 3,6 % STBH tùy loại vật nuôi;
· Đối với chăn nuôi quy mô lớn tỷ lệ phí thuần từ 1,5 đến 2% STBH tùy loại vật nuôi;
- Thủ tục yêu cầugiải quyết bồi thường bao gồm:
· Giấy yêu cầu bồi thường;
· Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm(bản sao);
· Ảnh chụp vật nuôi bị thiệt hại;
· Biên bản giám định thiệt hại;
· Giấy xác nhận vật nuôi bị chết do bệnh, dịch bệnh có xác nhận của Cơ quan thú y có thẩm quyền;
· Công bố bệnh, dịch bệnh hoặc thiên tai/quyết định tiêu hủy của cơ quan chức năng có thẩm quyền (nếu có);
· Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.
3. Đối tượng khách hàng: Khách hàng là các hộ nông dân và trang trại chăn nuôi vật nuôi.
4. Mức độ tin học hoá: Thực hiện cấp bảo hiểm cho khách hàng, sau đó nhập dữ liệu và theo dõi trên phần mềm Bancassurance của ABIC.
5. Kênh phân phối: Thông qua hệ thống các Chi nhánh, Phòng giao dịch của Agribank.
6. Văn bản hướng dẫn: Văn bản số 7031/NHNo-NCPT ngày 28/09/2016; quyết định số 3408/2015/QĐ-ABIC-TSTQT ngày 31/12/2015.