Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

·  Đối tượng bảo hiểm: hàng hóa, thực phẩm cần được bảo quản trong kho lạnh.

·  Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm cho hàng hóa trong kho lạnh bị tổn thất do quá trình hư hỏng dần dần gây ra bởi tổn thất vật chất của máy móc làm lạnh, giữ lạnh do những nguyên nhân không bị loại trừ.

·  Số tiền bảo hiểm: bằng trị giá bán ước tính lớn nhất đối với hàng hóa lưu kho trong thời hạn bảo hiểm. Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa.