Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)
Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Sản phẩm bảo hiểm hảo hoạn và các rủi ro đặc biệt là sản phẩm bảo hiểm mà người được bảo hiểm chọn trong số những rủi ro liệt kê trong quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn hoạn và các rủi ro đặc biệt của ABIC và được ghi rõ trong giấy yêu cầu bảo hiểm và được ABIC chấp nhận và xác nhận trong Giấy chứng nhận bào hiểm và/ hoặc hợp đồng bảo hiểm  
Nhà xưởng, máy móc, thiết bị phục cụ sản xuất kinh doanh; hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phầm, bán thành phẩm; kho hàng, công trình kiến trúc, cửa hàng, khách sạn, siêu thị, chung cư, …

Khách hàng có thể lựa chọn yêu cầu bảo hiểm cho "Rủi ro A" (bắt buộc) cùng với một hay nhiều rủi ro sau đây:

-          Rủi ro A:  Hỏa hoạn (do nổ hay bất kỳ nguyên nhân nào khác)

-          Rủi ro B: Nổ

-          Rủi ro C: Máy bay và các phương tiện hàng không khác và/hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi trúng

-          Rủi ro D:  Gây rối, đình công, công nhân bế xưởng

-          Rủi ro E: Hành động ác ý

-          Rủi ro F:  Động đất hoặc núi lửa phun, bao gồm cả lụt và nước biển tràn do hậu quả của động đất và núi lửa phun.

-          Rủi ro G:  Giông bão

-          Rủi ro H:  Giông, bão và lũ, lụt

-          Rủi ro I:  Nước thoát ra từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước

-          Rủi ro J:  Đâm va do xe cơ giới hay động vật

ABIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tài sản bị tổn thất, phá huỷ hay thiệt hại theo giá trị của chúng tại thời điểm xảy ra tổn thất hoặc tuỳ theo sự lựa chọn của mình, ABIC có thể sẽ phục hồi hoặc thay thế những tài sản bị tổn thất hay bất cứ bộ phận nào của chúng

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho:

 1. THIỆT HẠI

(a)        gây ra bởi

(i)        gây rối, nổi dậy quần chúng, bãi công, công nhân bế xưởng trừ khi rủi ro D được ghi nhận là được bảo hiểm thể hiện trong Giấy chứng nhận

bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm, nhưng chỉ với phạm vi bảo hiểm đã quy định tại rủi ro đó;

(ii)        chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, hành động khiêu khích quân sự hoặc hiếu chiến của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến;

(iii)      khủng bố (là việc sử dụng bạo lực vì mục đích chính trị và bao gồm cả việc sử dụng bạo lực vì mục đích khiến cho công chúng hoặc một bộ phận công chúng hoảng sợ);

(iv)      binh biến, dấy binh, bạo loạn, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính, lực lượng quân sự tiếm quyền, thiết quân luật, phong toả, giới nghiêm hoặc những biến cố và nguyên nhân dẫn đến việc tuyên bố hay duy trì tình trạng khẩn cấp hoặc giới nghiêm, tịch thu, trưng dụng, trưng thu, quốc hữu hoá, phá hoại.

(b)        xảy ra đối với bất kỳ tài sản nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào bắt nguồn từ hoặc phát sinh từ THIỆT HẠI đó hoặc bất kỳ tổn thất có tính chất hậu quả nào, trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi hoặc phát sinh từ

(i)         nguyên liệu vũ khí hạt nhân;

(ii)        sử dụng cố ý hoặc không cố ý tên lửa và/hoặc bất kỳ loại vũ khí chiến tranh nào;

(iii)      phóng xạ ion hoá hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do đốt cháy nguyên liệu hạt nhân. Đối với điểm loại trừ này thì thuật ngữ “đốt cháy” bao gồm cả quá trình phản ứng phân hạch hạt nhân tự phát.

(c)        xảy ra đối với bất kỳ máy móc, dụng cụ thiết bị điện nào hay bất kỳ bộ phận nào của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào (kể cả sét).

Tuy nhiên, điểm loại trừ này chỉ áp dụng đối với chính những máy móc, dụng cụ thiết bị điện hoặc những bộ phận của thiết bị điện chịu tác động trực tiếp của những hiện tượng nêu trên chứ không áp dụng với những máy móc, dụng cụ và thiết bị điện khác bị phá huỷ, thiệt hại do cháy phát sinh từ chính các máy móc thiết bị nói trên.

(d)       gây ra do sự ô nhiễm, nhiễm bẩn, ngoại trừ (nếu không bị loại trừ bằng một cách nào khác) những THIỆT HẠI đối với tài sản được bảo hiểm xảy ra do

(i)        ô nhiễm, nhiễm bẩn phát sinh từ những rủi ro được bảo hiểm;

(ii)       bất kỳ rủi ro được bảo hiểm nào mà chính những rủi ro ấy lại phát sinh từ ô nhiễm hay nhiễm bẩn.

 

2. (a)    Hàng hoá nhận uỷ thác hay nhận bảo quản, vàng bạc và đá quý, tiền (tiền giấy hay tiền kim loại), séc, thư bảo lãnh, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, hệ thống dữ liệu máy tính, hàng mẫu, vật mẫu, khuôn mẫu, sơ đồ, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, trừ khi được chấp nhận đặc biệt bằng sửa đổi bổ sung là chúng được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này;

(b)     THIỆT HẠI xảy ra đối với những tài sản mà vào thời điểm xảy ra tổn thất, được bảo hiểm hay lẽ ra được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm hàng hải, trừ trường hợp phần THIỆT HẠI vượt quá số tiền được bồi thường hay lẽ ra được bồi thường theo Đơn bảo hiểm hàng hải nếu không có Đơn bảo hiểm này.

3. Những tổn thất hoặc thiệt hại mang tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, trừ tổn thất về tiền thuê nhà nếu tiền thuê nhà được xác nhận là được bảo hiểm trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.

4. Tổn thất do trộm cắp trong hoặc ngay sau khi xảy ra cháy.

-          Thông báo tổn thất, Giấy yêu cầu bồi thường;

-          Xác nhận nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thầm quyền

-          Giấy chứng nhận bảo hiểm;

-          Hóa đơn, chứng từ, biên lai liên quan đến tổn thất, hồ sơ khắc phục tổn thất.
Quy tắc bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt ban hành kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-ABIC-TSKT ngày 05/09/2014
Mua bảo hiểm
1900 9066