Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

  • Đối tượng bảo hiểm: Tài sản là bất động sản, động sản (trừ đất đai, phương tiện giao thông, vật nuôi, cây trồng và tài sản đang trong quá trình xây dựng/lắp đặt thuộc loại hình bảo hiểm khác) như: máy móc thiết bị, phương tiện lạo động phục vụ sản xuất kinh doanh; sản phẩm vật tư, hàng hoá, nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm; kho bãi, nhà xưởng, cửa hàng, khách sạn, siêu thị, chung cư…
  • Phạm vi bảo hiểm: tổn thất hoặc thiệt hại bởi những rủi ro được bảo hiểm gây ra cho tài sản được bảo hiểm.

Kháchhàng có thể lựa chọn yêu cầu bảo hiểm cho "Rủi ro A" (bắt buộc) cùngvới một hay nhiều rủi ro sau đây:

+       Rủi ro A:  HỎA HOẠN

+       Rủi ro B: NỔ

+       Rủi ro C: Máy bay và cácphưcmg tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào

+       Rủi ro D:  Gây rối, đình công, công nhân bế xưởng

+       Rủi ro E: Hành động ác ý

+       Rủi ro F:  Động đất hoặc núi lửa phun bao gồm cả lụt vànước biển tràn do hậu quả của động đất hoặc núi lửa phun.

+       Rủi ro G:  Giông bão

+       Rủi ro H:  Giông bão và lũ, lụt

+       Rủi ro I:  Nước thoát ra từ các bể chứa nước, thiết bịchứa nước hoặc đường ống dẫn nước

+       Rủi ro J:  Đâm va do xe cơ giới hay động vật

  • Số tiền bảo hiểm: là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận