Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

  • Đối tượng bảo hiểm: Tài sản là bất động sản, động sản (trừ đất đai, phương tiện giao thông, vật nuôi, cây trồng và tài sản đang trong quá trình xây dựng/lắp đặt thuộc loại hình bảo hiểm khác) như: máy móc thiết bị, phương tiện lạo động phục vụ sản xuất kinh doanh; sản phẩm vật tư, hàng hoá, nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm; kho bãi, nhà xưởng, cửa hàng, khách sạn, siêu thị, chung cư…