Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

BẢO HIỂM GIAO DỊCH GIAN LẬN THẺ

1. Mã sản phẩm:
2. Tên sản phẩm: Bảo hiểm giao dịch gian lận thẻ
3. Đặc tính sản phẩm:
• Đơn vị cung cấp bảo hiểm: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).
• Quy tắc bảo hiểm: Áp dụng Quy tắc bảo hiểm Bảo hiểm Giao dịch gian lận thẻ ban hành theo Quyết định số 1442/2020/QĐ-ABIC-PHH ngày 20/04/2020. Nội dung chi tiết của Quy tắc bảo hiểm được đăng tải tại Website: abic.com.vn.
• Đối tượng khách hàng: Chủ thẻ của Agribank.
• Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm giao dịch gian lận thẻ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
• Quyền lợi bảo hiểm:
ABIC sẽ bồi thường trong các trường hợp sau đây tới các hạn mức trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào được lập trong thời hạn bảo hiểm:
- Nếu thẻ của Chủ thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp, ABIC sẽ bồi hoàn các chi phí bị tính trái phép mà Chủ thẻ phải chịu tối đa trong vòng 12 (mười hai) tiếng tính từ thời điểm Chủ thẻ thông báo lần đầu tiên cho Ngân hàng về việc bị thất lạc hoặc mất cắp thẻ trở về trước;
- Nếu thẻ của Chủ thẻ không bị mất cắp hoặc thất lạc, thẻ vẫn do Chủ thẻ lưu giữ nhưng vẫn có các khoản chi phí trái phép được thực hiện bằng tài khoản ngân hàng của Chủ thẻ, thông qua: (i) cửa hàng, (ii) điện thoại, (iii) máy rút tiền ATM, và/hoặc (iv) mua sắm online, sử dụng thông tin thẻ của Chủ thẻ, ABIC sẽ bồi hoàn các chi phí trái phép phát sinh tối đa 03 (ba) tháng tính từ thời điểm Chủ thẻ thông báo lần đầu tiên cho Ngân hàng về sự việc trên trở về trước.
• Hạn mức trách nhiệm tối đa:
     5.000.000 đồng/thẻ/lần giao dịch và không quá 50.000.000 VNĐ/thẻ/năm bảo hiểm
• Phí bảo hiểm: 3.000 đồng/năm.