Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh

  • Đối tượng bảo hiểm: Bảo hiểm cho những mất mát về lợi nhuận gộp do sự giảm sút về doanh thu hoặc gia tăng về chi phí kinh doanh, gây ra do việc gián đoạn hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm ở phần thiệt hại vật chất gây ra.
  • Phạm vi bảo hiểm:

+        Bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh chỉ có hiệu lực khi có tổn thất về tài sản đã được bảo hiểm gây nên, khi đó ABIC sẽ cung cấp các nguồn tài chính về lợi nhuận kinh doanh và chi phí cố định cho Người được bảo hiểm để doanh nghiệp tiếp tục tồn tại và khôi phục hoạt động kinh doanh như trước khi có tổn thất xảy ra.

+        Khi Người được bảo hiểm đã dần khôi phục lại được hoạt động sản xuất nhưng khoản lợi nhuận kinh doanh vẫn chưa đạt mức như trước khi xảy ra tổn thất Người bảo hiểm vẫn tiếp tục đền bù phần thiếu hụt này này.

+        Bảo hiểm cho cả chi phí Người được bảo hiểm chi thêm cho các biện pháp cần thiết để giảm tổn thất do hậu quả của việc kinh doanh bị ảnh hưởng như chi phí tạm thuê nhà xưởng, máy móc, chi phí làm thêm giờ, chi phí vận chuyển nhanh… Các chi phí không trực tiếp làm giảm thiểu tổn thất của việc gián đoạn kinh doanh chỉ được bồi thường nếu có thoả thuận riêng.

  • Số tiền bảo hiểm: Dựa vào Lợi nhận kinh doanh và chi phí cố định của Người được bảo hiểm.