Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)
Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm Cây cao su

Bảo hiểm cho cây cao su từ 01 tuổi đến 30 tuổi theo đúng quy trình kỹ thuật trong phạm vi diện tích được bảo hiểm thường gặp các rủi ro như bão, lốc, lũ lụt; hay rủi ro dịch bệnh, héo đen đầu lá, bệnh nứt vỏ, bệnh nấm hồng, thối rễ,…
Bảo hiểm cho cây cao su từ 01 tuổi đến 30 tuổi theo đúng quy trình kỹ thuật của cơ quan thẩm quyền liên quan trong phạm vi diện tích được bảo hiểm

Bảo hiểm với các rủi ro sau:

1.      Bão, lốc;

2.      Lũ, lụt;

3.    Sét đánh và cháy nhưng loại trừ do hành động chiến tranh hoặc hành động cố ý phá hoại của con người

ABIC nhận bảo hiểm rủi ro: bão lốc, lũ lụt, sét đánh và cháy nhưng loại trừ do hành động chiến tranh hoặc hành động cố ý phá hoại của con người.

Những tồn thất do những rủi ro khác với các rủi ro đã nêu gây ra đều không thuộc phạm vi bảo hiểm và ABIC được miễn trách nhiệm bồi thường

Các cây không được bảo hiểm gồm:

-   Đã hoặc đang bị côn trùng tấn công và làm hư hại;

-   Đang bị thiệt hại vì cây tầm gửi hoặc bị các bệnh hại thân và hại cành khác;

-   Đang bị chết vì bất kỳ nguyên nhân nào ngoài sự tác động của những rủi ro được bảo hiểm xảy ra trong thời hạn bảo hiểm;

-   Đã hoặc đang bị hư hại hoặc phá hủy do sử dụng bất kỳ chất diệt cỏ, diệt sâu bọ hoặc diệt côn trùng nào;

- Cây cao su trồng không đúng quy trình kỹ thuật đã đăng ký.

-          Thông báo tổn thất, Giấy yêu cầu bồi thường;

-          Giấy chứng nhận bảo hiểm;

-          Hóa đơn, chứng từ, biên lai liên quan đến tổn thất, hồ sơ khắc phục tổn thất.

Quy tắc Bảo hiểm cây cao su ban hành theo Quyết định số 758/2015/QĐ-ABIC-TSKT ngày 01/4/2015 của Tổng Giám đốc ABIC.

Biểu phí bảo hiểm cây cao su ban hành theo Quyết định số 758/2015/QĐ-ABIC-TSKT ngày 01/4/2015 của Tổng Giám đốc ABIC
Mua bảo hiểm
1900 9066