Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm Cây cao su

1.  Tên sản phẩm: Bảo hiểm cây cao su.
2.  Tóm tắt sản phẩm:
- Đơn vị cung cấp bảo hiểm: Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).
- Đối tượng khách hàng: Khách hàng là cá nhân/tổ chức trồng và sở hữu hợp pháp cây cao su tại diện tích trồng cao su thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm với ABIC và có tên được quy định trong Giấy chứng nhậnbảo hiểm hoặc trong Hợp đồng bảo hiểm.
- Quy tắc bảo hiểm: Áp dụng Quy tắc Bảo hiểm cây cao su ban hành theo Quyết định số 758/2015/QĐ-ABIC-TSKT ngày 01/4/2015 củaTổng Giám đốc ABIC. Nội dung chi tiết của Quy tắc bảo hiểm được đăng tải tại Website: abic.com.vn.
- Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm cho cây cao su từ 01 tuổi đến 30 tuổi theo đúng quy trình kỹ thuật của cơ quan thẩm quyền liên quan trong phạm vi diện tích được bảo hiểm.
- Quyền lợi người được bảo hiểm: ABIC nhận bảo hiểm rủi ro: bão lốc, lũ lụt, sét đánh và cháy nhưng loại trừ do hành động chiến tranh hoặc hành động cố ý phá hoại của con người.
- Phí bảo hiểm: Tỷ lệ phí bảo hiểm cơ bản 0,6%/năm, mức khấu trừ cơ bản 5% giá trị tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm nhưng không thấp hơn 40.000.000 VNĐ/vụ.
- Thủ tục yêu cầu giảiquyết bồi thường bao gồm:
· Giấy yêu cầu bồi thường;
· Giấy chứng nhận bảo hiểm;
· Bản sao hợp đồng bảo hiểm;
· Các giấy tờ, chứng từ chứng minh mức độ tổn thất;
· Các tài liệu khác theo yêu cầu hợp lý của ABIC.
3.  Mức độ tin học hoá: Thực hiện cấp bảo hiểm cho khách hàng, sau đó nhập dữ liệu và theo dõi trên phần mềm của ABIC.
4.  Kênh phân phối: Thông qua hệ thống các Chi nhánh, Phòng giao dịch của Agribank.
5. Văn bản hướng dẫn: Văn bản số 7031/NHNo-NCPT ngày 28/09/2016, quyết định số 758/2015/QĐ- ABIC- TSKT ngày 01/04/2015.