Bảo hiểm Tai nạn Con người

Quy tắc áp dụng: Quy tắc bảo hiểm tại nạn con người ban hành kèm theo Quyết định số 3383/2015/QĐ-ABIC-PHH ngày 31/12/2015.

Đối tượng bảo hiểm: Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 01 đến 70 tuổi.

ABIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp:

-        Người đang bị bệnh tâm thần, bệnh phong.

-        Người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Phạm vi lãnh thổ: Lãnh thổ Việt Nam và trên toàn thế giới.

Phạm vi bảo hiểm: Mọi rủi ro do tai nạn.

Quyền lợi bảo hiểm:

Số tiền bảo hiểm

Sự kiện bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Từ 01 tr.đ đến 20 tr.đ

-       Tử vong

-       Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

Thương tật bộ phận vĩnh viễn, thương tật tạm thời

Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật và STBH

Từ 20 tr.đ đến 200 tr.đ

-       Tử vong

-       Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

-         Thương tật bộ phận vĩnh viễn

Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật và STBH

-         Thương tật tạm thời

-       Chi trả chi phí y tế thực tế hợp lý.

-       Trợ cấp ngày điều trị thương tật tạm thời: 0,1% STBH/ngày, tối đa không quá 180 ngày/năm.

Hỗ trợ tư vấn thông tin chi tiết xin liên hệ Chi nhánh và Phòng KDKV của ABIC trên toàn quốc hoặc Hotline: 0904 081 626.