Bảo hiểm Học sinh - Sinh viên

Quy tắc áp dụng: Quy tắc bảo hiểm toàn diện học sinh,sinh viên theo Quyết định số 989/2016/QĐ-ABIC-PHH ngày 12/04/2016

Đối tượng áp dụng:Là học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường học.

 ABIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối vớicác trường hợp:

-        Người đang bị bệnh tâm thần, bệnh phong.

-        Người đang bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

-        Người đang điều trị bệnh ung thư, suy thận phải chạy thận nhân tạo, tiểu đường typ 2 (đối với các trường hợp tham gia bảo hiểm tái tục, ABIC sẽ nhận cho những bệnh này phát sinh trongthời gian tham gia bảo hiểm.

Phạm vi lãnh thổ: Lãnh thổ Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm: Các rủi ro do tai nạn, bệnh tật.

Bên mua bảo hiểm có quyền lựa chọn tham gia bảo hiểm như sau:

-           Một điều kiện là điều kiện bảo hiểm B,hoặc:

-           Hai hay nhiều điều kiện bảo hiểm nhưng bắt buộc phải tham gia điều kiện bảo hiểm B hoặc điều kiện bảo hiểm D.

Quyền lợi bảo hiểm:

Điều kiện  bảo hiểm

Sự kiện bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

A

Tử vong do bệnh tật, thai sản

Chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

B

Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

Chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật và STBH.

Thương tật tạm thời do tai nạn

-       Đối với số tiền bảo hiểm đến 20 tr.đ: Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật và STBH.

-       Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 đến 50 tr.đ:

ü  Chi trả chi phí y tế thực tế hợp lý.

ü  Trợ cấp ngày điều trị thương tật tạm thời: 0,1% STBH/ngày, tối đa không quá 180 ngày/năm.

C

Phẫu thuật do bệnh tật, thai sản

Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật và STBH.

D

Nằm viện do bệnh tật, thai sản

Chi trả 0,3% STBH/ngày, số ngày tối đa không quá 60 ngày/năm bảo hiểm.