Bảo hiểm Bồi thường cho Người lao động

Đối tượng tham gia:
Là người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp.
Phạm vi bảo hiểm:
Đơn bảo hiểm này sẽ bồi thường trong trường hợp tử vong, thương tật vĩnh viễn hoặc thương tật tạm thời của người lao động do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
Quyền lợi bảo hiểm:
Trường hợp người lao động tử vong hoặc suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên
Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn dưới 81%
Chi phí y tế: Tối đa không vượt quá số tiền bảo hiểm do người tham gia bảo hiểm lựa chọn
Lương trong thời gian điều trị: Giới hạn tối đa về thời gian theo sự lựa chọn của người tham gia bảo hiểm.