Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và trách nhiệm công cộng

Đối tượng Bảo hiểm: Trách nhiệm pháp lý của Người được Bảo hiểm phải bồi thường phát sinh từ hoạt động kinh doanh Phạm vi Bảo hiểm: Bồi thường cho Người được Bảo hiểm: 1. Toàn bộ số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường về: 1.1. thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật đối với bất cứ người nào, 1.2. tổn thất tổn hại bất ngờ đối với tài sản phát sinh từ công việc kinh doanh và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý ghi trong Phụ lục và xảy ra hoặc đuợc gây ra như mô tả trong Phụ lục ở phần "Mô tả hoạt động kinh doanh"
Mua bảo hiểm
1900 9066
Abic.com.vn