Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và trách nhiệm công cộng

Đối tượng Bảo hiểm:
Trách nhiệm pháp lý của Người được Bảo hiểm phải bồi thường phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Phạm vi Bảo hiểm:
Bồi thường cho Người được Bảo hiểm:
     1.  Toàn bộ số tiền mà Người được bảo hiểm có trách  nhiệm pháp lý phải bồi thường về:
          1.1.  thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật đối với bất cứ người nào,
          1.2.  tổn thất tổn hại bất ngờ đối với tài sản
phát sinh từ công việc kinh doanh và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý ghi trong Phụ lục và xảy ra hoặc đuợc gây ra như mô tả trong Phụ lục ở phần "Mô tả hoạt động kinh doanh".
     2.  Toàn bộ chi phí kiện tụng
          2.1.  mà Người được bảo hiểm phải trả cho bất cứ người khiếu nại nào,
          2.2.  đã chi với sự đồng ý bằng văn bản của ABIC,
về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường như đã được qui định trong Đơn bảo hiểm này.

Mức trách nhiệm:
     Là số tiền tối đa mà Người bảo hiểm có thể phải trả cho một sự cố hoặc tai nạn thuộc trách nhiệm bồi thường . Mức trách nhiệm do Người được bảo hiểm quyết định.

Phí bảo hiểm
     Các yếu tố ảnh hưởng đến phí:
     - Loại hình, quy mô, tính chất hoạt động kinh doanh
     - Mức trách nhiệm mà Người được bảo hiểm yêu cầu
     - Khả năng phát sinh trách nhiệm đối với bên thứ ba
     - Mức khấu trừ và điều khoản bổ sung.