Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

     Đối tượng Bảo hiểm:
     Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm (cá nhân hoặc các tổ chức nghềnghiệp) khi thực hiện nghề nghiệp: Kiến trúc sư, Kỹ sư tư vấn, Nhà thiết kế, Tư vấn kỹ thuật, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, bác sỹ, người hành nghề y… 

      Phạm vi Bảo hiểm:
      Trách nhiệm pháp lý (khi có khiếu kiện) đối với thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại về xây dựng phát sinh từ hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà Người được bảo hiểm đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn theo sau ngày hồi tố được quy định trong hợp đồng bảo hiểm, và xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của Người được bảo hiểm với vai trò là Kiến trúc sư, Kỹ sư tư vấn, Nhà thiết kế, Tư vấn kỹ thuật hoặc các Giám đốc công trình xây dựng ...
liên quan đến hành động bất cẩn, lỗi do bất cẩn hoặc quên sót do bất cẩn được thực hiện, hoặc có thể đã được thực hiện, hoặc được cho là đã được thực hiện sau ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực

     Mức trách nhiệm
     Là số tiền tối đa mà Người bảo hiểm có thể phải trả cho một sự cố hoặc tai nạn thuộc trách nhiệm bồi thường . Mức trách nhiệm do Người được bảo hiểm quyết định.

     Phí Bảo hiểm
     Phụ thuộc các yếu tố:
- Loại nghề nghiệp được bảo hiểm
- Trình độ, kinh nghiệm của Người tham gia bảo hiểm
- Mức trách nhiệm trên mỗi sự cố
- Mức khấu trừ…