Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và trách nhiệm công cộng diện rộng

Đối tượng Bảo hiểm:
     Trách nhiệm pháp lý của Người được Bảo hiểm phải bồi thường phát sinh từ hoạt động kinh doanh, từ những sai sót, khuyết tật của sản phẩm…

Phạm vi Bảo hiểm:
     Người bảo hiểm sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm hoặc thay mặt cho Người được bảo hiểm thanh toán tất cả những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho những Tổn thương Cá nhân hoặc Thiệt hại Vật chất xảy ra trong thời hạn bảo hiểm do một Sự Cố liên quan đến Hoạt động kinh doanh của Người Được bảo hiểm.
     Thanh toán tất cả những phí tổn mà ABIC đã chi, những chi phí kiện tụng mà Người được bảo hiểm phải chịu và tất cả các quyền lợi tích luỹ từ khi bản án của toà án có hiệu lực cho đến khi ABIC trả, thanh toán hoặc kí thác tại Toà án không vượt quá hạn mức trách nhiệm của ABIC như quy định trong Đơn bảo hiểm này;
     Bồi thường cho Người được bảo hiểm tất cả các chi phí hợp lý, loại trừ tổn thất về thu nhập, phát sinh với sự đồng ý của Người được bảo hiểm.