ABIC - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và trách nhiệm công cộng diện rộng

Đối tượng Bảo hiểm: Trách nhiệm pháp lý của Người được Bảo hiểm phải bồi thường phát sinh từ hoạt động kinh doanh, từ những sai sót, khuyết tật của sản phẩm… Phạm vi Bảo hiểm: Người bảo hiểm sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm hoặc thay mặt cho Người được bảo hiểm thanh toán tất cả những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho những Tổn thương Cá nhân hoặc Thiệt hại Vật chất xảy ra trong thời hạn bảo hiểm do một Sự Cố liên quan đến Hoạt động kinh doanh của Người Được bảo hiểm.