STT Tên tài liệu Nhóm tài liệu DUNG LƯỢNG TẢI XUỐNG
01 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tài liệu, biểu mẫu 117.140 KB TẢI XUỐNG
02 Biên bản họp HĐCĐ 2015 Tài liệu, biểu mẫu 158.618 KB TẢI XUỐNG
03 QUY TẮC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HẢI Tài liệu, biểu mẫu 24.040 MB TẢI XUỐNG
04 Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường BH XCG Tài liệu, biểu mẫu 112.688 KB TẢI XUỐNG
05 Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Tài liệu, biểu mẫu 118.138 KB TẢI XUỐNG
06 QUY TẮC, GIẤY YÊU CẦU NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM PHI HÀNG HẢI Tài liệu, biểu mẫu 4.400 MB TẢI XUỐNG
07 Quy tắc BACT số 410B/2009/QĐ-ABIC-PHH và các ĐKBS Tài liệu, biểu mẫu 12.561 MB TẢI XUỐNG
08 Thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm ô tô và sức khỏe Tài liệu, biểu mẫu 39.500 KB TẢI XUỐNG