Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

Quy tắc bảo hiểm: Áp dụng theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 và Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021.


Đối tượng bảo hiểm: 
Trách nhiệm dân sự của Chủ xe cơ giới đối với bên thứ ba và hành khách.

Phạm vi lãnh thổ: Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm:

-       Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

-       Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Mức trách nhiệm:

v   Đối với xe ô tô:

-       Về người:  150 triệu đồng/người/vụ

-       Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ

v   Đối với Mô tô, xe máy:

-       Về người:  150 triệu đồng/người/vụ

-       Về tài sản:  50 triệu đồng/vụ