Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Ông Nguyến Tiến Hải

Ông Nguyến Tiến Hải

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Trần Anh Tuấn

Ông Trần Anh Tuấn

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Đỗ Minh Hoàng

Ông Đỗ Minh Hoàng

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Lê Hồng Quân

Ông Lê Hồng Quân

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Ban kiểm soát

Ông Trương Đình Cánh

Ông Trương Đình Cánh

Trưởng Ban Kiểm Soát

Ông Nguyễn Ngọc Kiên

Ông Nguyễn Ngọc Kiên

Thành Viên Ban Kiểm Soát

Ông Dương Văn Thành

Ông Dương Văn Thành

Thành Viên Ban Kiểm Soát

Ban điều Hành

Ông Đỗ Minh Hoàng

Ông Đỗ Minh Hoàng

Quyền Tổng Giám Đốc

Ông Quách Tá Khang

Ông Quách Tá Khang

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Hồng Thái

Ông Nguyễn Hồng Thái

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Đỗ Minh Hoàng

Ông Đỗ Minh Hoàng

Phó Tổng Giám Đốc