ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ BÁO CÁO KẾ HOẠCH CỔ PHẦN HÓA CỦA AGRIBANK
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ BÁO CÁO KẾ HOẠCH CỔ PHẦN HÓA CỦA AGRIBANK

Trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban kinh tế nhất trí về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank của Ủy ban kinh tế, song đề nghị Chính phủ báo cáo kế hoạch cổ phần hóa cũng như nhu cầu tổng thể vốn điều lệ cần thiết phải bổ sung cho Agribank đến năm 2030.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh

Trong báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, Ủy ban Kinh tế Quốc hội nhất trí về sự cần thiết của việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, về mức vốn 17.100 tỷ đồng và nguồn đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề xuất nêu trên của Chính phủ, cấp bổ sung vốn điều lệ cho Agribank số tiền tối đa là 17.100 tỷ đồng nhằm giúp Ngân hàng này nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định.

Đồng thời, các ý kiến cũng đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn về cơ sở thực tiễn, bối cảnh hiện nay tác động đến NSNN, cân đối nguồn thu, nhiệm vụ chi để bảo đảm tính khả thi của đề xuất, xây dựng dự toán năm 2024 trình Quốc hội bố trí số vốn còn lại so với tổng mức vốn Quốc hội quyết định (10.347 tỷ đồng) và có phương án xử lý trong trường hợp số nộp ngân sách của Agribank trong năm 2023 không đạt như dự kiến, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, thu NSNN, doanh thu và lợi nhuận của Agribank có thể không đạt được như kỳ vọng; khả năng phát hành thành công trái phiếu; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và quy mô bổ sung vốn điều lệ cho Agribank (tối đa là 17.100 tỷ đồng), cũng như khả năng đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn sau khi Quốc hội quyết định chủ trương.

Có ý kiến cho rằng số vốn điều lệ cấp bổ sung cho Agribank là 6.753 tỷ đồng đã được giao tại Nghị quyết số 70/2022/QH15. Do đó, đề nghị Chính phủ làm rõ trong Tờ trình chỉ cấp bổ sung vốn điều lệ cho Agribank tối đa là 10.347 tỷ đồng. Nghị quyết này nếu được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ sẽ thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank tối đa là 17.100 tỷ đồng trên cơ sở cả Nghị quyết này và Nghị quyết số 70/2022/QH15.
Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc đưa nội dung này vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, trong nội dung dự kiến sẽ được Quốc hội quyết nghị, đề nghị cần nêu rõ Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội về tính chính xác của số liệu và quy mô bổ sung vốn điều lệ cho Agribank (17.100 tỷ đồng).
Cụ thể, năm 2023, bố trí 6.753 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 70/2022/QH15 ngày 11/11/2022. Năm 2024, bố trí tối đa 10.347 tỷ đồng từ nguồn NSNN theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Chính phủ phải bảo đảm việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank đúng thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; chịu trách nhiệm trước Quốc hội về tính chính xác của số liệu và quy mô bổ sung vốn điều lệ cho Agribank”.

Ngoài ra, để chủ động trong việc lập dự toán NSNN hằng năm và xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, đề nghị Chính phủ báo cáo kế hoạch cổ phần hóa cũng như nhu cầu tổng thể vốn điều lệ cần thiết phải bổ sung cho Agribank đến năm 2030 và dự kiến kế hoạch, phương án bổ sung vốn điều lệ cho Agribank trong thời gian tới.

 

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/de-nghi-chinh-phu-bao-cao-ke-hoach-co-phan-hoa-cua-agribank-post322016.html

Xem thêm
Mua bảo hiểm
1900 9066