ĐẢNG ỦY AGRIBANK HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN VỀ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ AGRIBANK
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

ĐẢNG ỦY AGRIBANK HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN VỀ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ AGRIBANK

Thực hiện Quyết định số 1156-QĐ/ĐUK ngày 01/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thành lập Đảng bộ toàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Kế hoạch số 19-KH/ĐU-NHNo ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank về triển khai Đảng bộ toàn hệ thống; tính đến hết ngày 14/4/2023, Đảng ủy Agribank đã hoàn thành việc tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên từ các đảng bộ địa phương về trực thuộc Đảng bộ Agribank, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thanh niên hoàn thành tiếp nhận các tổ chức đoàn, đoàn viên trực thuộc tổ chức đoàn các địa phương về sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên Agribank theo đúng kế hoạch đề ra.

Thời gian qua, nhằm khẩn trương hoàn thành kế hoạch tiếp nhận, chuyển giao các tổ chức đảng, đảng viên từ cấp ủy địa phương về trực thuộc Đảng bộ Agribank, Đảng ủy Agribank đã tích cực phối hợp với Ban Thường vụ của 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lễ chuyển giao và tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc Đảng bộ các tỉnh, thành phố về trực thuộc Đảng bộ Agribank (thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương). Đến nay, Đảng ủy Agribank đã hoàn thành tiếp nhận 699 tổ chức đảng và 18.880 đảng viên từ cấp ủy địa phương về trực thuộc Đảng bộ Agribank. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành công tác tiếp nhận, Đảng bộ Agribank thực hiện sắp xếp lại cho phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động Đảng bộ toàn ngân hàng với 222 tổ chức đảng và 23.465 đảng viên (tương đương số lượng đảng viên của Đảng bộ cấp tỉnh).

Cùng với việc tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên, Đảng ủy Agribank cũng kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Agribank tích cực triển khai công tác tiếp nhận các tổ chức đoàn, đoàn viên trực thuộc tổ chức đoàn các địa phương về sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên Agribank. Đến nay, Đoàn Thanh niên Agribank đã hoàn thành tiếp nhận 680 tổ chức Đoàn tại các chi nhánh loại I, loại II, đơn vị thành viên của ABIC với 12.702 đoàn viên thanh niên. Sau khi hoàn thành tiếp nhận và tiến hành sắp xếp lại, Đoàn Thanh niên toàn hệ thống có quy mô 182 cơ sở Đoàn trực thuộc với 16.516 đoàn viên.  

Việc hoàn thành công tác tổ chức tiếp nhận các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là một nội dung quan trọng thực hiện Kế hoạch Đảng bộ toàn hệ thống Agribank theo Quy định 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước; góp phần hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ chuyên môn; là khâu then chốt tạo đột phá trong công tác tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Agribank đối với hoạt động của toàn hệ thống. Cùng với việc tổ chức chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức cơ sở đảng, các công việc liên quan để chuẩn bị đầy đủ điều kiện vận hành Đảng bộ toàn hệ thống về cơ bản đã hoàn thành. 

Thời gian tới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Agribank là tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn hệ thống nhằm giúp các tổ chức đảng thống nhất nhận thức và tổ chức triển khai thực hiện các quy định của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên; giúp các tổ chức cơ sở đảng sau khi chuyển giao, tiếp nhận đi vào ổn định, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, trực tiếp hoạt động của đơn vị theo Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về “quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước”. Toàn Đảng bộ Agribank với tinh thần đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm, lãnh đạo phát huy sức mạnh toàn hệ thống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị; cùng các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tiếp tục khẳng định và giữ vững vị trí then chốt trong nền kinh tế. 

Nguồn: https://www.agribank.com.vn/vn/ve-agribank/tin-tuc/dtl?current=true&urile=wcm:path:/agbank/ve-agribank/other/huong-den-35-nam-thanh-lap-agribank/dang-uy-agribank-hoan-thanh-ke-hoach-tiep-nhan-cac-to-chuc-dang-va-dang-vien-ve-truc-thuoc-dang-bo-agribank

Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Xem thêm
Mua bảo hiểm
1900 9066