Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông