Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông

Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

01.Chương trình ĐHĐCĐ và quy chế làm việc.pdf

02. Báo cáo kết quả HĐKD 2022 và giải pháp KD 2023.pdf

03. KQKD 2022 và phê chuẩn BCTC kiểm toán 2022.pdf

04. BC quyết toán ngân sách HĐQT và BKS 2022.pdf

05. BC kết quả thực hiện PPLN 2021 và PA PPLN 2022.pdf

06. PA tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2022.pdf

07. PA chi trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt.pdf

08. PA bán cổ phiếu quỹ.pdf

09. Phê duyệt chỉ tiêu kinh doanh 2023.pdf

10. Kế hoạch NS, tiền lương của HĐQT và BKS 2023.pdf

11. BC hoạt động 2022 và kế hoạch hoạt động 2023 của HĐQT.pdf

12. BC của BKS Công ty.pdf

13. Tờ trình của BKS về lựa chọn Cty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023.pdf

14. Dự thảo Điều lệ công ty 2023 và giải trình.pdf

15. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT.pdf

16. Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty.pdf

17. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.pdf

18. Tờ trình vv đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT và đề xuất số lượng thành viên HĐQT 2022-2027.pdf

19. Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ 2023.pdf

20. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.pdf

             

Xem thêm