Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2022 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông
Công bố thông tin
Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2022 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông

Chi tiết thông tin về Nghị quyết vui lòng xem tại đây.

Chi tiết thông tin về Thông báo vui lòng xem tại đây

Xem thêm
Mua bảo hiểm
1900 9066
Abic.com.vn