Công bố thông tin ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027
Công bố thông tin
Công bố thông tin

Công bố thông tin ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027

Công văn Công bố thông tin ứng viên tại đây
Hồ sơ ứng viên Đỗ Minh Hoàng  tại đây
Hồ sơ ứng viên Dương Văn Thành tại đây
Hồ sơ ứng viên Lê Hồng Quân tại đây
Hồ sơ ứng viên Nguyễn Ngọc Kiên tại đây
Hồ sơ ứng viên Nguyễn Tiến Hải tại đây
Hồ sơ ứng viên Phạm Đức Tuấn tại đây
Hồ sơ ứng viên Trần Anh Tuấn tại đây
Hồ sơ ứng viên Trương Đình Cánh tại đây
Xem thêm
Mua bảo hiểm
1900 9066